Otwarty konkurs ofert w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

22.07.2021

ZARZĄDZENIE NR 613/IK/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/438/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w 2021 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania