Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Pani/Panu kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Pani/Pana dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej przy informacjach o sposobie załatwienia spraw (zakładka danego Wydziału Urzędu w Przewodniku Urzędowym) lub bezpośrednio w dostępnych formularzach.

Poniżej znajdzie Pani/Pan ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, przekazać. Prosimy Panią/Pana o zapoznanie się z nimi.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim
w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu:
032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Joanny Boczek, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,pod numerem telefonu: 32 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.   Administrator wyznaczył również Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Arkadiusza Sowy, który będzie wykonywał obowiązki Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?1.      Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań i obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2.      Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
3.      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
4.      Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, w którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni.W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres który wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO1, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1)       dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)       usunięcia swoich danych osobowych,
4)       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5)       przenoszenia swoich danych osobowych,a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
Czy przysługuje Pani/Panu do wycofania wyrażonej zgody?Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1)       ustawowym,
2)       umownym, lub
3)       warunkiem zawarcia umowy,do których podania będzie Pani/Pan zobowiązany/a.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.