Zarządzenie Nr 495/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług opieki wytchnieniowej.

24.07.2020

ZARZĄDZENIE NR 495/ZPS/2020
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego zapewnienia usług

opieki wytchnieniowej

Na podstawie art. 30 ust.1, art.33 ust. 3 w związku z art.11 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713), art. 11 st.1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057), oraz w związku z chwałą Nr XIII/171/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze dotyczącego
zapewnienia usługi opieki wytchnieniowej, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.