Mały grant – oferta Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

12.03.2024

Oferta Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na minimum 7 dni, tj. od dnia 12.03.2024 r. do dnia 18.03.2024 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w pokoju 201, w terminie do 18.03.2024 r.