Mały grant – Oferta Fundacji Militarnego Mikołaja

04.03.2024

Oferta Fundacji Militarnego Mikołaja, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na minimum 7 dni, tj. od dnia 4.03.2024 r. do dnia 11.03.2024 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w pokoju 201, w terminie do 11.03.2024 r.