Oferta małego grantu parafii pw. św. Jana Chrzciciela

14.03.2023

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 37, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 14.03.2023 r. do dnia 21.03.2023 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 21.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania