Konsultacja w sprawie nadania statutu SPZOZ OPiLU

16.09.2022

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu statutu.

W konsultacjach uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie nadsyłać można do 2 października 2022 roku do:
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wolności 285
41-800 Zabrze

lub e-mailem na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl