Mały grant – oferta Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka”

07.05.2024

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka”, ul. Sienkiewicza 33, 41-800 Zabrze, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 07.05.2024 r. do dnia 14.05.2024 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 14.05.2024 r.