Mały grant – Oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”

08.01.2024

Oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na minimum 7 dni, tj. od dnia 8.01.2024 r. do dnia 15.01.2024 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w pokoju 201, w terminie do 15.01.2024 r.