Mały grant Parafii pw. św. Jana i Pawła

06.06.2023

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana i Pawła w Zabrzu – Makoszowach przy ul. Jana Szymały 3, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 06.06.2023 r. do dnia 13.06.2023 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 13.06.2023 r.

Dokumenty do pobrania