Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

19.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 1142/WPTS/2022 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 rok.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do dnia 09 Stycznia 2023 roku do godz. 15:30, do sekretariatu Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Religi 1, 41-800 Zabrze, pokój 71 (w przypadku przesłania oferty Pocztą Polską liczy się data wpływu do UM Zabrze). Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku poz. 2057).

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby konsultacji i konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji, Turystyki i Sportu pod numerem telefonu 32 2739731 lub 732.