Konkurs dla organizacji pozarządowych w dziedzinie zdrowia

30.09.2022

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert w dziedzinie zdrowia publicznego. Szczegóły znaleźć można w załączniku.

ZARZĄDZENIE NR 915/ZPS/2022
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta

Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku

Na podstawie art. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 pkt 3 oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. 2021 poz. 2144), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U.
z 2021 poz. 642), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.