Mały grant – oferta Fundacji Cyryla i Metodego

02.05.2022

Wpłynęła oferta Fundacji Cyryla i Metodego na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Rodzaj zadania publicznego: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 02.05.2022 do 08.05.2022.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 08.05.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35