Mały grant – oferta Fundacji Instytut Readaptacji

21.03.2022

Wpłynęła oferta Fundacji Instytut Readaptacji na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 21.03.2022 do 27.03.2022

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 27.03.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35