Mały grant – oferta Fundacji „SILESIA PRO EUROPA”

03.03.2022

Wpłynęła oferta Fundacji „SILESIA PRO EUROPA” na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 02.03.2022 r. do 08.03.2022 r.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 08.03.2022 r.

Dokumenty do pobrania