Konsultacja w sprawie średniej ceny paliwa

30.11.2021

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, publikujemy w załączeniu ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 30 listopada 2021 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/572/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2021/2022 oraz przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta Zabrze.

W sprawach merytorycznych w trybie konsultacji prosimy o kontakt z: Agnieszka Rachubińska, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel.: 32 27 39 794