Ewidencja alfabetyczna stowarzyszeń zwykłych – stan na wrzesień 2023 r.

27.07.2021

https://bip.miastozabrze.pl/doc/4210

Ewidencja alfabetyczna stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie miasta Zabrze

Alfabetyczny wykaz stowarzyszeń ujętych w ewidencji Wydziału Spraw Obywatelskich

Polska Lewica Patriotyczna

Zabrze, ul. Dworcowa 6

1.Ochrona życia poczętego do śmierci.
2.Powszechna i bezpłatna edukacja na wszystkich szczeblach.
3. Zapewnienie dzieciom których rodzice znajdują sie w trudnej sytuacji materialnej wyżywienia w szkołach.
4. Powszechny i darmowy dostęp do służby zdrowia opartej na placówkach państwowych i prywatnych, finansowanych z budżetu państwa, likwidacje NFZ, wprowadzenie systemu w którym pieniadze idą za pacjentami, zwiększenie ilości lekarzy i pielęgniarek, wprowadzenie zasady jeden lekarz jedna placówka.
5. Równy status i równe prawa dla kobiet i mężczyzn, walka z dyskryminacją płacową kobiet, a także z przemocą.
6. Zapewnienie każdemu obywatelowi mieszkania, ubrania i wyżywienia.
7. Ochrona środowiska, walka z okrucieństwem wobec zwierząt.
8. Poprawa warunków pracy i bytowych osób pracujących, przywrócenie 8 godzinnego dnia pracy, wprowadzenie płacy minimalnej na godzinę w kwocie 15 zł., zapewnienie każdemu pracownikowi 2 wolnych weekendów, płatne niedziele i święta, wypłacanie nadgodzin w ciagu tygodnia. Wprowadzenie zawodów w sklepach wielkopowierzchniowych i dyskontów, kasjer sprzedawca, wykładanie towaru, przyjęcie towaru, sprzatanie oraz inne, a także wprowadzenie wynagrodzenia za wykonywanie wiecej niż jednego zawodu przez pracownika. Wzmocnienie PIP i zwiększenie ilości pracowników, a także zwiększenie kar za łamanie kodeksu pracy, a także zamykanie firm które notorycznie łamią prawo pracownicze do max 30 dni roboczych.
9.Odbudowa i wzmocnienie związków zawodowych. Zlikwidowanie urzędów pracy i zagwarantowanie kazdemu kto chce pracować pracy przez państwo w fundacjach , stowarzyszeniach czy przy robotach publicznych finansowanych przez państwo.
10.Rozdział państwa od koscioła, wprowadzenie dla kościoła opodatkowania na takich samych zasadach jak wszyscy, ochrona mniejszości wyznaniowych i finansowanie ich z państwa w wypadku braku środków pieniężnych z innych źródeł.
11.Ochrona małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie rzecznika przedsiębiorcy, wprowadzenie sprawiedliwych podatków a także progów podatkowych.
12. Ochrona i pomoc rodzinie, a także wprowadzenie związków partnerskich. Pomoc osobom, które same wychowują dzieci kobietom i mężczyznom.
13. Ochrona praw mniejszości i tolerancja dla obywateli o innej orientacji seksualnej, rasie, narodowości czy stopniu niepełnosprawnosci.
14. Wprowadzenie narodowego programu budowy mieszkań komunalnych, a także zakaz eksmisji na bruk.
15. Wprowadzenie minimalnej emerytury na poziomie 80% płacy minimalnej.
16. Ograniczenie biurokracji.
17. Ochrona dziedzictwa narodowego.
18. Bezpłatny dostęp do kultury dla osób znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej w szczególności dzieciom.
19. Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
20.Walka z lichwiarskimi pożyczkami, wprowadzenie zasady że wszystkie koszty pożyczki nie mogą przekroczyć 20% tej pożyczki.
21. Zwiększanie udziału firm państwowych na rynku do poziomu minimum 30%, a max. 50%. Większy udział państwa w sektorach strategicznych, oddzielenie firm państwowych od wpływu urzędników czy polityków. Doprowadzenie do tego, żeby polski węgiel był traktowany jako surowiec strategiczny. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Współpraca ze stowarzyszeniami o podobnych założeniach, w tym ze stowarzyszeniami lokalnymi. Organizowanie działalności samopomocowej. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi i politycznymi. Współpraca z demokratycznie wybranymi władzami państwowymi, samorządowymi i spółdzielczymi. ”


Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Romskiej AMARODROM – NASZA DROGA
Zabrze ul. Buchenwaldczyków 24/3

1. Przełamywanie stereotypów dotyczacych społeczności romskiej.
2. Działania majace na celu podniesienie poziomu edukacji dzieci, młodziezy oraz osób dorosłych ze społeczności romskiej.
3.Tworzenie warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społecznosci polskiej .
4. Usprawnienie dialogu międzykulturowego pomiędzy Romami a społecznością polską.
5. Zwiększenie zatrudnienia Romów na rynku pracy.
6. Działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych Romów.
7. Organizacja spotkań i wykładów dla młodzieży celem upowszechnienia wiedzy o historii, tradycji i kulturze romskiej.
8. Organizacja wystaw i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w dziejach narodu romskiego. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Zabrze. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych. Działania w zakresie promocji zatrudnienia , aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia, integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. Organizowanie pomocy i opieki dla dzieci i młodziezy oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji. nawiążywanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Spotkania majace na celu integrację miedzykulturową. Organizację szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, warsztatów. Prowadzenie działań integrujacych członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i szkoleniową.

Stowarzyszenie Aktorów, Statystów, Epizodystów Filmowych i Telewizyjnych
Zabrze ul. Juliusza Słowackiego 2/10

Promowanie aktorów statystów epizodystów filmowych i telewizyjnych. Podnoszenie umiejętnosci aktorskich członków SASEFIT. Tworzenie filmów, seriali, dokumentów, teledysków. Terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Współpracę ze stowarzyszeniami o podobnych założeniech, w tym ze stowarzyszeniami lokalnymi. Organizowanie warsztatów, kursów, dyskusji, pokazów filmowych. Prowadzenie działalności integrujących członków SASEFIT poprzez działania artystyczne. Prowadzenie placówki kulturalnej. Pomoc materialna członkom SASEFIT. Prowadzenie działalnosci informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej.


Stowarzyszenie zwykłe ” Zabrze dla każdego”
Zabrze, ul. Szczepaniakowej 15/7

Celem Stowarzyszenia jest działalnosć na rzecz miasta Zabrze. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa obywateli polskich w życiu społecznym. Skupianie animatorów i organizatorów zycia społecznego.Kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych oraz podnoszenie świadomości obywatelskiej. Reprezentowanie interesów społecznych członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej i samarzadowej oraz instytycji i organizacji społecznych.Terenem działalnia jest Rzeczpospolita Polska.


Stowarzyszenie zwykłe „Zabrzanie w Imię Zasad”
Zabrze, ul. Lazara 1/3

Cele Stowarzyszenia to: Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich. Kształtowanie opinii i ocen na temat sprawiedliwości i przestrzegania prawa. Przeciwdziałanie występującym zjawiskom patologii społecznej w tym także w urzedach. Dbanie o dobro mieszkańców Zabrza. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku patriotycznego względem Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszanie obywateli o różnych orientacjach i pogladach bez względu na przekonania, prowadzenie działalności apolitycznej, stojąc ponad podziałami wszelkich opcji politycznych reprezentujac równo wszystkich Polaków o uczciwych i szczerych intencjach posznowania zasad przestrzegania prawa, aktywne uczestniczenie w zyciu społecznym, wyrazanie pogladów na tematy społeczne, prowadzenie zbiórek podpisów pod uchwałami obywatelskimi, zgłaszanie nieprawidowości do organów ścigania, organizowanie protestów, społeczna kontrola prac urzędników, składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodniwe z obowiązujacym porządkiem prawnym w przypadkach naruszania praworzadności oraz praw członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych,współpraca z pokrewnymi instytycjami, organizacjami w kraju i za granicą, utrzymywanie więzi koleżeńskiej wsród członków. Terenem działalności Stowarzyszenia jest teren całej Polski.


Stowarzyszenie zwykłe „POD DĘBEM BRYNEK”
Zabrze, ul. Leszczynowa 25/14

Cele Stowarzyszenia to:działalność na rzecz propagowania idei i celów i sportów motorowych oraz campingu i caravaningu, dbałość o ochronę przyrody naturalnej, rozwijanie działalności zmierzajacej do podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzowanie turystyki caravaningowej, prowadzenie działalności sportowej, kulturalnej, rozrywkowej i oświatowej dla członków Stowarzyszenia, prowadzenie działlności polegającej na integracji członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską. Stowarzyszenie może działać na terytorium województwa Śląskiego w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:zrzeszanie osób fizycznych,organizowanie wycieczek caravaningowych, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla członków stowarzyszenia,popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,prowadzenie szkoleń członków stowarzyszenia w zakresie turystyki caravaningowej,propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu członków Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie zwykłe „Stowarzyszenie do walki z nadwagą i otyłością”
Zabrze, ul. gen. Józefa Hallera 16

Cele Stowarzyszenia to: Dokonywanie analiz ciała na profesjonalnym certyfikowanym sprzęcie,selekcja środowisk zawodowych na grupy pracownicze z przypadłością otyłości i nadwagi, pomoc w kierowaniu ludzi otyłych do ośrodków terapeutycznych i dietetycznych, propagowanie wiedzu z akresu zdrowego trybu życia, edukacja w zakresie kondycji fizycznej w przypadku dolegliwości psychofizycznych, terapia w zakresie zdrowego spadku wagi według uznanych metod żywienniowych, monitorowanie zespołów pracowniczych i ocena ich kondycji fizycznej, wykonywanie wytycznych stosownie do Ustawy o Zdrowiu Publicznym, współpraca z Ministerstwem Zdrowia, inspektoratami sanitarnymi i Samorządowymi, tworzenieudokumentowanej statystyki wobec Krajowej Białej Księgi UE, publikacja wyników wsród zespołów pracowniczych i grup środowiskowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: fachową opiekę nad ludźmi dotkniętymi problemami otyłości i nadwagi, kształcenie kadr w zakresie diety, nauk społecznych, psychologii i estetyki kulturowej, podnoszenie wiedzy pacjenta do rangi świadomości społecznej, uczenie zależności ekonomicznej pomiędzy kondycją pracowniczą a społeczną, uświadamianie wpływu otyłości i nadwagi na kondycje i długośc życia ludzkiego, edukację w zakresie czynnika otyłości, jako groźnej jednostki chorobowej, kontynuacja wytycznych UE zawarta w Ustawie o zdrowiu publicznym. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Uni Europejskiej.


Stowarzyszenie Przyrodniczo – Krajoznawcze „Olszynka”
Zabrze,ul. Gdańska 44D/2

Cele Stowarzyszenia to: propagowanie i organizowanie szeroko rozumianych działąń w zakresie aktywnej rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przyrody, ekologii, sportu i turystyki Podstawową formą realizowania celów Stowarzyszenia jest utrzymywanie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia ośrodka wypoczynkowego na terenie dzierżawionym w Drapaczu oraz aktywne uczestnictwo w zakresie ochrony środowiska oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP.


Stowarzyszenie Zabrzański Klub Bokserski „Boks Zabrze”
Zabrze, ul. Mickiewicza 66 A

Cele Stowarzyszenia to:promocja aktywnego trybu życia, szerzenie wiedzy o sporcie, propagowanie wychowywania młodzieży poprzez sport, rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreację poprzez uczestnictwo w treningach, turniejach i wycieczkach w miejsca zwiazane z historią sportu, pomaganie jednostkom w rozwoju drogi życiowej jaką jest pięściarstwo, organizowanie zawodów rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, wdrażanie programów tzw. stawiania pierwszego kroku bokserskiego, zlotów boksu i innych imprez, organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych, stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk pięściarskich oraz nawiazanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach, promocja bokserów i ich osiągnięć, upowszechnienie modelu aktywnego stylu zycia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej, propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania boksu jako sposobu na rozwój własnej osobowości, rozbudzanie zainteresowań sztuką pięściarstwa, kulturą i tradycja sportową Zabrza, regionu Górnego Śląska, Polski, Europy i Świata oraz prowadzenie działlności edukacyjnej i promocyjnej boksu w Zabrzu podczas organizowania wyjazdów, działania dążące do integracji młodych ludzi na terenie miasta Zabrze i okolic, pobudzanie świadomości społecznej odnośnie aktywnego stylu życia jakim jest boks, upowszechnianie informacji na temat polskiego pieściarstwa, a także wspóldziałania ze stowarzyszeniami i organizacjami krajó Europy, organizacja zlotów pięściarzy, trenerów, działaczy i integracja z innymi środowiskami sportowymi, organizacja zawodów międzymiastowych w swoim regionie, wydawanie publikacji i brulionów informacyjnych, szkolenie kadry dla realizacji celów Stowarzyszenia, współpraca z władzami miasta Zabrze, a także innych miejscowości, organizacja tzw. Ligi Regionalnej, w której pięściarze amatorzy mogliby rozwijać swoje umiejetności.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: wystepowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzedów w sprawach organizacji imprez, zlotów, organizacje zajęć sportowych, treningów,sportowych, prelekcji, pokazów, slajdów i spotkań z pięściarzami, organizację wyjazdów na turnieje krajowe i międzynarodowe, wycieczek do miast zwiazanych ze sportem oraz innych imprez, prowadzenie własnej strony internetowej, współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania, ustanawianie i nadawanie odznak zasłużonym członkom Stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji, realizację własnych projektów. Terenem działalności stowarzyszenia jest terytorium RP.


Sekcja wędkarska CEGIELNIA
Zabrze, ul. Zgrzebnioka 15/2

Teren działania: woj.śląskie, Cel działania: organizowanie wędkarswa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania, rozwijania i krzewienia wsród nich umiłowania przyrody, zaznajamianie z zasadami gospodarki rybacko – wędkarskiej, ochrona i racjonalne użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony srodowiska naturalnego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: organizowanie wędkarstwa jako racjinalnej formy wypoczynku i rekreacji, stawzranie członkom stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania, krzewienie znajomości i zasad gospodarki rybacko wędkarskiej, dzoiałanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i srodowiska naturalnego, działanie i wychowawcza praca wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, kultury fizycznej oraz sportu wędkarskiego, ochrona wód znajdujących sie pod opieka stowarzyszenia, prowadzenie i popieranie dziallności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, upowszwchnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, nabywanie, przejmowanie i uzykowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko – wędkarskiej, ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszceniami i kłusownictwem, aktywną współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz innymi jednostkami zajmującymi sie edukacją dzieci i młodzieży.


Komitet Obrony Mieszkańców Mieszkań Zakładowych Huty Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Gdańska 6a/4

Teren działania: miasto Zabrze, Cel działania: obrona praw lokatorskich i obywatelskich najemców mieszkań zakładowych Huty Zabrze, sprzedanych w procesah prywatyzacyjnych hurtowo z pominięciem praw mieszkających w nich ludzi.,. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: dążenie do ustawowego uregulowania problemów najemców zakładowych stanowiących przed dniem 7 lutego 2011 r. własność przedsiębiorców państwowych i spółek handlowych, w których Skarba był podmiotem dominującym.


SKUTECZNI DLA ZABRZA
41-800 Zabrze, ul. Brodzińskiego 4

Teren działania: obszar RP, Cel działania: skupianie animatorów i organizatorów zycia społecznego i kulturalnego, podejmowanie wszelkich konstruktywnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, kształtowanie świadomości kulturalnej i społęcznej członków Stowarzyszenia, działlność charytatywna, dziallność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: organizację spotkań,imprez okolicznościowych, społecznych i kulturalnych, prowadzenie działań promocyjnych obejmujących cele stowarzyszenia, aktywizację społeczności lokalnej, współdziałanie ze środkami komunikacji społęcznej.


THOMAS TEAM
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 39/7

Teren działania:obszar RP, Cel działania:pomoc w organizowaniu imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych, czynny udział w imprezach kulturalno rozrywkowych oraz sportowych organizowanych przez różnego rodzaju instytucje, zrzeszanie róznego rodzaju młodzieżowych grup artystycznych i sportowych, wsrażanie kultury i jej promocja wśród młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie zajęć tanecznych, muzycznych i sportowych pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów, organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych na terenie RP promujących zabawę bez alkoholu i narkotyków, zbieranie składek członkowskich


Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Kobiet ELIKSIR
41-800 Zabrze, ul. Plac Teatralny 10 pok. 210

Teren działania:miasto Zabrze,Cel działania:integracja kobiet poprzez aktywnośc artystyczną, kulturalną, fizyczną i rekreacyjną, wspieranie wszelkich form kreatywności, rozwoju osobistego, atakże zainteresowań, uzdolnien i pasji kobiet. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:organizowanie zajęć warsztatów, spotkań, prelekcji, pokazów, apneli dyskusyjnych, wykładów, imprez kulturalnych przypisanych do poszczególnych sekcji: artystycznej, rozwoju osobistego, zdrowia i urody oraz kulturalno – turystycznej, prowadzenie strony internetowej o tematyce zwiazanej z celami regulaminowymi stowarzyszenia.


Stowarzyszenie Kupiec
41-800 Zabrze, ul. Wolności 263/5

Teren działania: miasto Zabrze, Cel działania: działanie na rzecz Targowiska pod Ratuszem, działalność charytatywna, podtrzymywaniei upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów


Stowarzyszenie Ruch Społeczny dla Zabrza
41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 1

Teren działania: woj. Śląskie, Cel działania: działanie na rzecz poprawy życia mieszkańców,popularyzowanie wiedzy z funkcjonowania Zabrza wśród mieszkańców dla dobra wspólnego, popieranie i pomoc mieszkańcom zabrza w przeniesieniu pełnej własności zamieszkiwanego lokalu, działanie na rzecz mieszkańców Zabrza w zakresie możliwego obnieżenia kosztów opłat powstałych w czasie i w związku z procesem inwestycyjnym, działanie na rzecz mieszkanców Zabrza w zakresie możliwego obniżenia kosztów zwiazanych z jej działalnością, tworzenie płaszczyzny do wymiany informacji i doswiadczeń pomiedzy osobami i instytucjami zainteresowanymi współpracą. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie spotkań, akcji społecznych, koncertów, oraz innych imprez, udziała w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących mieszkańców Zabrza, współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, inne działania realizujące cele regulaminowe.


Stowarzyszenie FIGHT GYM
41-813 Zabrze, ul. Niepokólczyckiego 48/8

Teren działania: obszar RP.Cel działania: propagowanie oraz rozwój sportu i rekrteacji, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport, prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: uczestnictwo w realizacji zadan sportowych, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie treningów dla członków Stowarzyszenia, propagowanie idei FAIR Play, podnoszenie kwalifikacji osób prowadzacych zajęcia.


Związek użytkowników Amigi w skrócie ZUA
41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 33/10 (adres korespondencyjny)

Teren działania: obszar RP.Cel działania: prowadzenie działalności związanej z komputerami Commodore&Amiga, współpraca z innymi ośrodkami i środowiskami związanymi z komputerami Commodore&Amiga,prpmowanie a także realizowanie działań związanych z komputerami Comodore&Amiga, wspieranie projektów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w dziedzinie związanej z komputerami Commodore&Amiga,wspieranie osób potrzebujących i wymagających pomocy, aktywizacja młodzieży i lokalnych grup społecznych, wspieranie rozwoju związane z komputerami Commodore&Amiga, pomoc członkom stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie spotkań związanych z komputerami Commodore&Amiga w kraju i poza krajem, wspólpracę ze stowarzyszeniami o podobnych założeniach, w tym ze stowarzyszeniami lokalnymi, organizowanie działalności samopomocowej, prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej, współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi i politycznymi, współpracę z demokratycznymi wybranymi władzami państwowymi, samorządowymi i spółdzielczymi.


PATRIOTYCZNA INICJATYWA ZABRZE
41-800 Zabrze, ul. Chopina 23/4

Teren działania: obszar RP. Cel działania: kształtowanie patriotyzmu i humanizmu, promowanie tradycji i kultury regionalnej oraz ojczystego kraju, pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działaność na rzecz integracji i reintagracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznośći lokalnych, ochronęv dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologię i ochronę zwiarzat oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, działlaność na rzecz rozwju turystyki i krajoznawstwa, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, promocję i organizację wolontariatu, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizację wydarzeńedukacyjnych, kulturalnych i sportowych, promowanie aktywności fizycznej, sportu oraz zachowań pro zdrowotnych społeczeństwa, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności techniczne, manualne, plastyczne jak i wiedzę techniczną wśród młodzieży, współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:opracowywanie i realizację programów skierowanych do społrczeństwa i programów o tematyce historycznej, kreowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, pozyskiwanie środków rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie z celami stowarzyszenia, tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstwa wspierających działalność stowarzyszenia, rozwijanie wolontariati i tworzenie centrum wolontariatu,organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie baz danych wolontariuszy, działanie na rzecz rozowju społeczeństwa patriotycznego, informacyjnego i obywatelskiego, wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami pomocy, opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź zyciowej, organizacja obchodów uroczystości, świąt związanych z historią i kulturą związanej z RP.


Stowarzyszenie wędkarskie RAK
41-800 Zabrze, ul. Witosa 8/8

Teren działania: Śląsk, Cel działania: propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej, kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród młodzieży, ochrona łowiska oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich , współpraca z samorządem oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie zawodów wędkarskich, ochronę rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierzat, zarybianie i zagospodarowywanie łowisk własnych, organizowanie z innymi organizacjami wędkarskimi wspólnych spotkań i zawodó wędkarskich.


Stowarzyszenie Producentów Konopi pod Osłonami
41-800 Zabrze, ul. gen de Gaulle’a 67/2

Teren działania: obszar RP, Cel działania: współdziałanie skierowane na wspólne zaspokajanie potzreb, dbałość o środowisko, rozwijanie nowych gałęzi lokalnegp przemysłu, a także udział w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej i gospodarczej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: wspólne gromadzenie środków, materiałów, wiedzy na rzecz wspólnych interesów, wzajemna pomoc, samostanowienie, wykorzystywanie własnego potencjału, w rozwiazywaniu pojawiających sie trudności, spotkania i działania rozwijające umiejetności radzenia sobie z problemami, udział w badaniach naukowych i innych projektach realizowanych wspólnie z instytucjami ochrony zdrowia, opieki społecznej, samorządu, działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną.


Stowarzyszenie Sympatyków Stara Gwardia
41-800 Zabrze, ul. gen de Gaulle’a 16/6

Teren działania: RP, Cel działania: popularyzacja i rozwój sportu – w szczególności piłki nożnej – wśród wszystkich grup wiekowych i społęcznych, promocja meczów piłki nożnej, rozpowszechnianie wiedzy na temat Klubu Górnik zabrze oraz Stowarzyszenia, integrowanie członków Stowarzyszenia, organizacja ruchu kibicowskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele: organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną, działlanośc marketingowa promująca ruch kibicowski, gromadzenie, twozrenie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczacych tematyki sportowej, a w szczególności piłki noznej, zlecanie produkcji, produkcję i systrybucja gadźetów sportowych, organizacja spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenia oraz osób z zewnątrz celem promocji Stowarzyszenia, organizowanie wyjazdów na mecze piłki nożnej i inne wydarzenia sportowe, przygotowywanie i realizację oprawy meczowej, pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia poprzez zbiórki publiczne, darowizny, składki członkowskie oraz pozostałe sposoby zgodne z prawem i przewidziane dla Stowarzyszenia zwykłego.


Stowarzyszenie MocnoSpołeczni
41-800 Zabrze, ul. Chopina 23/4

Teren działania: RP. Cel działania: kształtowanie patriotyzmu i humanizmu, promowanie tradycji i kultury regionalnej oraz ojczystego kraju, pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działaność na rzecz integracji i reintagracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznośći lokalnych, ochronęv dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologię i ochronę zwiarzat oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, działlaność na rzecz rozwju turystyki i krajoznawstwa, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, promocję i organizację wolontariatu, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizację wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, promowanie aktywności fizycznej, sportu oraz zachowań pro zdrowotnych społeczeństwa, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności techniczne, manualne, plastyczne jak i wiedzę techniczną wśród młodzieży, współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:opracowywanie i realizację programów skierowanych do społęczeństwa i programów o tematyce historycznej, kreowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, pozyskiwanie środków rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie z celami stowarzyszenia, tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstwa wspierających działalność stowarzyszenia, rozwijanie wolontariati i tworzenie centrum wolontariatu,organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie baz danych wolontariuszy, działanie na rzecz rozowju społeczeństwa patriotycznego, informacyjnego i obywatelskiego, wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami pomocy, opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź zyciowej, organizacja obchodów uroczystości, świąt związanych z historią i kulturą związanej z RP.


Klub Aktywnego Seniora – Kopernik
41-800 Zabrze ul. Heweliusza 9

Teren działania:RP, Cel działania: integrowanie seniorów, propagowanie aktywnej formy wypoczynku, organizacja czasu wolnego seniorów, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podejmowanie i rozwijanie społęcznych inicjatyw na rzecz ludzi starszych, aktywizujac tę grupę, promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych, urzadzanie imprez okolicznościowych. Stowarzyszenei realizuje swoje cele poprzez: organizację wycieczek krajoznawczo turystycznych oraz rekreacyjno integracyjnych mających na celu poprawę kondycji psychicznej senniorów, umożliwianie i zachęcanie seniorów do uprawiania niektórych dyscyplin sportowych, organizacja róznorakich zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości i sprawności seniorów, organizację ogólnodostępnych imprez sportowych i spotkań integracyjnych


STOWARZYSZENIE KOTA WIKTORA
41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 1A/2

Teren działania: RP, Cel działania: sterylizacja kotó bezdomnych, leczenie kotów, dokarmianie kotów bezdomnych, przygotowywanie kotów do adopcji, wydawanie kotów do adopcji łapanki kotów bezdomnych do sterylizacji i przechowywania po zabiegach, zakup artykułów do łapanek, zabawek,, koców, szerzenie wiedzy na temat kotów, ich zachowań i zwyczajów, terapeutyczna rola kota w zyciu człowieka, szwrzenie wiedzy na temat kotów dzikich i udomowionych, behawiorystyka kota. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: zbiórki stacjinarne (puszki), wirtualne adopcje ( wpłaty na rzecz kota, darowizny od firm i osób prywatnych darowizny od miasta.


ŚLĄSKA STREFA GENDER
41-800 Zabrze, ul. Klonowa 33/9

Teren działania: obszar RP, Cel działania: stworzenie miejsca twórczej ekspresji, reagującej na problemy społeczne, które dotyczą różnic płciowych, edukowanie na tematy związane z tożsamościa płciową, LGBT+ czy feminizmem, iwspieranie walki kobiet o równouprawnienie, działania na rzecz promocji tolerancji i akceptacji społeczności LGBT+ w Polsce, działanie na rzecz feminizmu i wszelkich założeń gender, promocja idei równości płci.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie portalu internetowego www.gender.pl, prowadzenie elektronicznego czasopisma literacko – artystycznego, nieodpłatne działanie integracyjne i edukacyjne, współpracę z władzami, instytucjami oraz mediami.


MŁODZI AKTYWNI METROPOLIA
41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 4

Teren działania: obszar RP, Cel działania: promocja idei samorządności, aktywności społecznej, tolerancji, ekologii, promocja kultury i sztuki, aktywizacja srodowisk młodzieżowych, promocja dialogu społecznego i świadomego udziału w życiu społecznym, promocja idei demokracj, wolności, praw człowieka,obywatela i dziecka, promocja aktywnego uczestnictwa młodych lidzi w zyciu polityczno-społecznym.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i dyskusyjnym, organizowanie spotkań i szkoleń związanych z celami Stowarzyszenia, gromadzenie środków finansowych na cele regulaminowe Stowarzyszenia, aktywne uczestnictwo w zyciu polityczno publicznym regionu, organizowanie konferencji tematycznych i udział w nich, współpracę z organami władzy samorządowej, partiami politycznymi, organizacjami i wszelkimi innymi podmiotami, o ile współpraca z nimi zakłada realizację celów regulaminowych stowarzyszenia.


PARASOLKI
41-800 Zabrze, ul. P. Kempki 17/1

Teren działania: obszar RP, Cel działania: aktywizacja społeczeństwa poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozpowszechnianie wiedzy o społeczeństwie, prawach człowieka, prawach kobiet oraz osób LGBTQ+, Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: akcje i działania edukacyjne, akcje i działania aktywizacyjne, skoordynowanie działania wojewódzkie, skoordynowanie działania ogólnopolskie, organizowanie eventów, organizowanie performanców, kształcenie ustawiczne członków i członkiń Stowarzyszenia.


Fantasy Adventure Team FAT
41-800 Zabrze, ul. Staromiejska 72

Teren działania: UE, Cel działania: rozpowszechnianie między członkami informacji o róznego rodzaju grach terenowych,przygodowych i inscenizowanych, organizowanie ww. form aktywności, propagowanie aktywnych form spędzania czasu.


EMPATIA
41-800 Zabrze, ul. św. Urbana 4/1

Teren działania: miasto Zabrze, Cel działania: działanie na rzecz osób bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, seniorów, promocja i popieranie akcji charytatywnych, organizowanie zbiórek finanowych , żywności, ubrań. Stowarzyszenie realizuje swoje poprzez: organizowanie koncertów, spotkań, akcji charytatywnych, prowadzenie działalności charytatywnej, pisanie artykułów promujących, współpraca z wolontariuszami, darczyńcami, instytucjami publicznymi.


Polskie Stowarzyszenie Bezdomnych i Wykluczonych w skrócie PSBiW
41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 6/1

Teren działania: obszar RP, Cel działania: pomoc ludziom bezdomnym i wykluczonym, pomoc ludziom pochodzącym z rodzin patologicznych, pomoc dla kobiet, dzieci, osób starszych i innych, ułatwianie powrotu do społeczeństwa ww. osobom, podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: udzielanie pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym m.in. przy załatwianiu spraw osobistych, współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi: służba zdrowia, szkolnictwa, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, zwiazkami wyznaniowymi oraz administracją państwową i samorządową, współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, tworzenie placówek, współdziałanie ze środkami masowego przekazu


Stowarzyszenie Polsko – Romskie POLO – ROMA
41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 6/1

Teren działania: obszar RP, Cel działania: pomoc osobom narodowości Polskiej i Romskiej, pomoc osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, byłym więźniom narodowości Polskiej i Romskiej, pomoc dla kobiet, dzieci, osób starszych narodowości Polskiej i Romskiej, ułatwianie powrotu do społeczeństwa ww. osobom, podejmowanie działąń na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie narodowości Polskiej i Romskiej, edukacja osób narodowości Polskiej i romskiej, działalność propagująca kulturę Romską, ochrona praw mniejszości i tolerancja dla obywateli o innej orientacji seksualnej, rasie, narodowości czy stopniu niepełnosprawności, aktywizacja osób narodowości Polskiej i Romskiej, poprawa warunków bytowych i mieszkaniowych społeczności Polskiej i Romskiej, prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych, religijnych, działalność na rzecz poprawy wizerunku społeczności Romskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: udzielanie pomocy osobom narodowości Polskiej i Romskiej m.in. przy załatwianiu spraw osobistych, współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi: służba zdrowia, szkolnictwa, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, zwiazkami wyznaniowymi oraz administracją państwową i samorządową, współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, tworzenie placówek, współdziałanie ze środkami masowego przekazu


Widzisz błąd lub brak?
Napisz do nas: cop@um.zabrze.pl