Ewidencja alfabetyczna stowarzyszeń KRS – stan na kwiecień 2023 r.

27.07.2021
Ratusz w Zabrzu

https://bip.miastozabrze.pl/doc/4212

Ewidencja alfabetyczna stowarzyszeń KRS
mających siedzibę na terenie miasta Zabrze

Alfabetyczny wykaz stowarzyszeń ujętych w ewidencji Wydziału Spraw Obywatelskich

„ART GASTRONOMICA”

Zabrze ul. 3 Maja 95

KRS 0000544344 2015 ( 94 )

Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla szeroko pojętej gastronomii i informacji kulinarnej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej zrzeszonych członków oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli kulturalnej, a w szczególności:

 • Wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia
 • Uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych członków
 • Popieranie sztuki kulinarnej i gastronomicznej
 • Rozwijanie pasji kulinarnych u młodzieży szkolnej
 • Kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych, w tym przejawianie i pielęgnowanie inicjatyw prowadzących do upowszechniania kuchni polskiej, staropolskiej i regionalnej
 • Kształtowanie i rozwijanie wzorców racjonalnego żywienia wśród najszerszych kręgów społeczeństwa polskiego w tym kształtowanie nowoczesnej myśli kulinarnej
 • Poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów
 • Organizowanie zawodów, konkursów, pokazów mających na celu wymianę doświadczeń z zakresu gastronomii
 • Udział w projektach które służą podnoszeniu szeroko pojętych kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej
 • Organizowanie praktyk i staży krajowych i zagranicznych dla uczących się w zakresie gastronomii
 • Współpraca z władzami, instytucjami oraz stowarzyszeniami i organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia
 • Rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych członków stowarzyszenia
 • Integracja środowiska zawodowego
 • Podnoszenie społecznego prestiżu zawodu kucharza, kelnera, piekarza, cukiernika oraz ochrona jego dobrego imienia

Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego

Zabrze ul. Czołgistów 75

KRS 0000446621 2013 ( 32 )

kurkowebractwozabrze@interia.eu

 • Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa, poprzez zrzeszanie osób kolekcjonujących broń palną i białą.
 • Pielęgnowanie tradycji i obyczajów Bractw Strzeleckich w Zabrzu i na Górnym Śląsku
 • Szerzenie idei Kurkowych Bractw Strzeleckich w celu umacniania w społecznościach lokalnych braterstwa i propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku
 • Wzajemne udzielanie życzliwej pomocy i popularyzowanie życia towarzyskiego
 • Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom
 • Zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w Zjednoczonej Europie
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej
 • Wspomaganie kultury fizycznej i sportu
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami

Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrzu

Zabrze ul. Wolności 262

KRS 000058179 2017 ( 161 )

 • Promowanie województwa śląskiego oraz jego mieszkańców, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi i promocji kultury, turystyki i rekreacji w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe woj. śląskiego,
 • Badanie, ochrona i promowanie dziedzictwa technicznego i kulturowego, zwłaszcza w zakresie zachowania wartości historycznych dziedzictwa przemysłowego oraz rewitalizacji historycznych obiektów poprzemysłowych,
 • Aktywizowanie i integrowanie kapitału ludzkiego w województwie śląskim,
 • Wspieranie innowacyjności oraz działalności proekologicznej,
 • Wyrównywanie szans osób starszych, dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
 • Działalność edukacyjna i popularyzatorska,
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, firm, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych,
 • Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
 • Wspieranie wymiany wiedzy, technologii, informacji, know-how i doświadczeń między organizacjami i podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, uczelniami oraz sektorem B+R
 • Wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych.

Centrum Kultury Alternatywnej „WIATRAK”

Zabrze ul. Wolności 395 ( 134 )

KRS 0000190892 2003 2

 • Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój Śląska pod względem kulturalnym oraz ochrona ginących zabytków ziemi śląskiej
 • Promocja Śląska w kraju i zagranicą
 • Współpraca ze stowarzyszeniami o podobnych zainteresowaniach
 • Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym
 • Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bogactwa krajobrazowego
 • Propagowanie idei integracji europejskiej

Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych „ZAUFANIE”

Zabrze ul. Dworcowa 5, lokal IIp. (154 )

KRS 0000231788 2005 tel: 535-185-716

centrum.zaufanie@gmail.com


„COLERE.PL”

Zabrze ul. Gdańska 40a/23 ( 93 )

KRS 0000332799 2009

krzysztof.jaminski@onet.eu

Celem stowarzyszenia jest propagowanie kultury poprzez:

 • Działalność internetowego serwisu, w którym pojawiać się będą wiadomości, artykuły, recenzje oraz inne formy publicystyki o tematyce kulturalnej
 • Organizacja wszelkich imprez o charakterze kulturalnym
 • Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodzieży
 • Organizacja spotkań ze znanymi osobistościami ze świata kultury

CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA

Zabrze ul. Bytomska 100/26 ( 147 )

KRS 0000490799 2013

 • Podstawowym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym tego, a w szczególności zagrożonym patologiom, wykluczeniem społecznym, młodzieży z utrudnionym startem, osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym starszym.
 • Udzielanie pomocy instytucjom organizacjom zajmującym się osobami zagrożonymi patologią, wykluczeniem społecznym, młodzieżą z utrudnionym startem, osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.
 • Wspieranie działań w zakresie pomocy i wsparcia nad osobami zagrożonymi patologią, wykluczeniem społecznym, młodzieżą z utrudnionym startem, osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.
 • Wspieranie inicjatyw związanych z zatrudnieniem osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia.

„DLA SERCA”

Zabrze ul. Tatarkiewicza 15a/7

KRS 0000088514 2001 ( 198 )

 • Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju II Katedry i Klinicznego Oddziału Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu oraz promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

„Dla Was Warto”

Zabrze ul. Wallek – Walewskiego 7/3 ( 15 )

KRS 0000290665 2007

 • Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność mająca na celu wspieranie osób niepełnosprawnych
 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna
 • Upowszechnianie działań ekologicznych
 • Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

„DOBRY KIERUNEK”

Zabrze ul. Długa 28/23

KRS 0000712852 2018r. od lipca 2021 zmiana siedziby na Taciszów

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów.
 • Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

„DOGI ADOPCJE”

Zabrze ul. Romana Ligenzy 31 organizacja pożytku publicznego

KRS 0000321930 2008 ( 116 )

 • Ochrona zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom potrzebującym, porzuconym i krzywdzonym, w szczególności psom rasy dog niemiecki i psom w typie rasy dog niemiecki
 • Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom, w szczególności bezdomnym psom rasy dog niemiecki i psom w typie rasy dog niemiecki
 • Otaczanie pomocą krzywdzonych, porzuconych psów rasy dog niemiecki i psów w typie rasy dog niemiecki oraz umieszczanie ich w noclegowniach, schroniskach i u tymczasowych opiekunów (dom tymczasowy)
 • Działalność adopcyjna – adopcje psów w szczególności rasy dog niemiecki i psów w typie rasy dog niemiecki
 • Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności w szczególności psów rasy dog niemiecki i psów w typie rasy dog niemiecki oraz wspieranie schronisk, noclegowni i innych placówek dla zwierząt bezdomnych, które świadczą pomoc dla takich psów
 • Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt
 • Propagowanie idei ochrony zwierząt, humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką
 • Propagowanie idei ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z obowiązującym przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt

Dzienny Dom Opieki „SENIOR”

Zabrze ul. Różańskiego 39 ( 202 )

KRS 0000361574 2010

 • Prowadzenie różnych form działalności opiekuńczej dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych
 • Integracja osób w podobnym wieku zapewniająca komfortowa jesień życia zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym
 • Prowadzenie wolontariatu oraz działalności charytatywnej na rzecz osób starszych oraz osób niepełnosprawnych

EDUCATIO

Zabrze ul. Buchenwaldczyków 25

KRS 0000680516 2015 ( 22 )

educatiozabrze@gmail.com

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej, w szczególności:

 • Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego;
 • Działalność na rzecz integracji mniejszości etnicznych i narodowych oraz języka regionalnego;
 • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu nauczania i wychowania;
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej mniejszości etnicznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw społecznych i patriotycznych wychowanków oraz uczniów szkoły;
 • Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukacje dzieci i młodzieży;
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy;

Ekspedycja w głąb kultury

Zabrze ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29 ( 138 )

KRS 0000148621 2002 0 501268058, 0 601501123

www.expedition.org.pl

 • Propagowanie i przygotowywanie do zagadnień z zakresu edukacji interkulturowej, integracji europejskiej, komunikacji międzyludzkiej ( również przy wykorzystaniu nowych technologii i języków obcych, psychologii społecznej, wystąpień i działalności publicznej, socjologii i politologii, świadomego planowania własnego życia, sztuki )
 • Współpracę z osobami i organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami i placówkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach wymienionych w ust. 1
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia
 • Inne działania sprzyjające statutowym celom organizacji
 • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

„FENIX”

Zabrze ul. Kalinowa 9/1 ( 113 )

KRS 0000351884 2010 4

Świetlica 32/ 733 37 99 organizacja pożytku publicznego

E-mail: stowarzyszenie.fenix@gmail.com

 • Przeciwdziałanie demoralizacji i patologii dzieci i młodzieży w tym niesienie pomocy i organizacja wolnego czasu młodzieży osiedlowej
 • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo i ich aktywizację w życiu społecznym i kulturalnym
 • Pozyskiwanie pomieszczeń oraz budynków, w tym budynków poprzemysłowych i ich wyposażenie dla realizacji celów statutowych
 • Organizacja własnej bazy rehabilitacyjnej
 • Organizacja świetlic środowiskowych dla dzieci i rodziców
 • Organizacja miejsc skupiających lokalną działalność społeczno-kulturalną takich jak domy kultury itp.

Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” Centrum Wolontariatu Zabrze ul. Wolności 350 A ( Dom Harcerza ) Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 ( 2 )

KRS 0000163232 2002

Faceebook: centrumwolontariatuzabrze

forum_razem@tlen.pl

Wszechstronne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz podejmowanie działań zmierzających do

polepszenia ich bytu w codziennej rzeczywistości.

Celami szczególnymi są:

 • Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
 • Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • Prowadzenie poradnictwa w sprawach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • Prowadzenie poradnictwa prawnego;
 • Roztaczanie opieki nad niepełnosprawnymi, chorymi i ich rodzinami;
 • Organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej, wolontariatu i asystury społecznej i zawodowej;
 • Dbałość o właściwy poziom etyki, solidarność zawodową członków;
 • Dbałość o wysokie kwalifikacje zawodowe kadry zajmującej się osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, praca wychowawcza wśród młodzieży;
 • Kształtowanie opinii i ocen na temat niepełnosprawności;
 • Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących problemu niepełnosprawności i jego uregulowań prawnych;
 • Prowadzenie rzeczoznawstwa;
 • Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka;
 • Zabieganie o realizowanie poprzez władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa i programów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wychowawczych i ochrony zdrowia.

„GUIDO”

Zabrze ul. Wolności 350A 0 733 468 757, 534 104 , 32 271 26 05

KRS 0000258579 2006 ( 173 )

www.stowarzyszenieguido.com

e-mail: poczta@stowarzyszenieguido.com

GADU GADU: 4053698


Górnicze Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju

Zabrze ul. Wolskiego 10

(poprzednio: siedziba Gliwice) 2013

KRS 0000461122 ( 114 )


Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 ( COP ) ( 181 )

KRS 0000347582 2008

e-mail: gsa@gsa.org.pl

www.gsa.org.pl

 • Rozwijanie i propagowanie akwarystyki i akwaterrarystyki
 • Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza mająca na celu krzewienie zainteresowań przyrodniczych i biologicznych oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności w odniesieniu do życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych
 • Współpraca ze stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi w zakresie akwarystyki, hydrobiologii, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
 • Działalność w dziedzinie nauki, zwłaszcza w zakresie życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych
 • Działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do organizmów i ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUNG LEADERS – POLAND

Zabrze, ul. Gogolińska 21/19 2019

KRS 0000787477 (112)

iaylpoland@gmail.com 5

 • Celem stowarzyszenia jest wsparcie młodych, zdolnych ludzi tak aby kierując się potrzebą poszerzania własnej wiedzy oraz doskonalenia własnych umiejętności, mieli możliwość działać aktywnie w obszarze swoich zainteresowań oraz zdobywać praktyczne informacje, pomagające w rozwoju edukacyjnym oraz społecznym.

Instytut Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych

Zabrze ul. Wolności 281/6 ( 54 )

KRS 0000323559 2008

www.irtp.org.pl

biuro@irtp.org.pl

 • Promowanie inicjatyw innowacyjnych w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych
 • Wspieranie społecznej aktywności obywateli w tym temacie
 • Skupianie osób zainteresowanych działaniami i badaniami naukowymi dotyczącymi rewitalizacji terenów poprzemysłowych, oraz ich propagowanie poprzez działalność kulturalną
 • Wspieranie działalności naukowych i naukowo-technicznych w dziedzinie zastosowań nanotechnologii w rewitalizacji.

JANOSCH FAMILIJO

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000670454 2017 ( 196 )

 • Promowanie twórczości Janoscha (włas. Horst Eckert ),
 • Prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej i społecznej,
 • Działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania,
 • Promowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze i zwiększenie udziału osób starszych oraz niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • Kształtowanie postaw proekologicznych i popularyzacja problematyki ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Działalność na rzecz rodziny poprzez upowszechnianie dostępu do edukacji i kultury,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Propagowanie nowych, niekonwencjonalnych projektów wśród społeczności miasta i regionu,
 • Wspieranie inicjatyw promujących książkę i czytelnictwo,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem twórczości Horsta Eckerta ( Janoscha ),
 • Ustanowienie nagrody im. Janoscha.

JOIN THE TRIP

Zabrze ul. Opolska 2a/8 ( 162 )

KRS 0000622218 2016

jointhetrip@gmail.com

 • Działalność związana z podróżowaniem, wspieraniem i organizacją różnorodnych inicjatyw podróżniczych oraz propagowaniem alternatywnych form podróżowania,
 • Skupianie osób zajmujących się działalnością podróżnicza oraz pokrewną,
 • Upowszechnianie wiedzy oraz kultury podróżniczej,
 • Kultywowanie tożsamości regionalnej i narodowej,
 • Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia międzynarodowego oraz działalność na rzecz integracji europejskiej, a także rozwoju współpracy społeczności polskiej ze społecznościami innych państw,
 • Popieranie przedsiębiorczości i rozbudzanie zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi,
 • Przeciwdziałanie problemom społecznym,
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Działania na rzecz osób wykluczonych i długookresowo bezrobotnych,
 • Promowanie zdrowego trybu życia,
 • Wspieranie różnych form aktywności fizycznej,
 • Uwrażliwianie na zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska,
 • Organizacja wyjazdów podróżniczych dla członków stowarzyszenia,
 • Prowadzenia działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz podróżniczej,
 • Indywidualny rozwój członków stowarzyszenia.

„Kartel Kulturalny”

Zabrze ul. Józefa Wajzera 41/11

KRS 0000392844 2011 ( 156 )

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy życia społeczno-kulturalnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności społeczności Zabrza – Rokitnicy, poprzez wykonywania zadań w zakresie:

 • Kultury, sztuki, ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Prowadzenia działalności artystycznej, kulturalnej oraz społecznej
 • Działań odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności
 • Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej
 • Tworzenia aktywnych ośrodków kultury
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kształtowania postaw obywatelskich
 • Promowanie miasta i dzielnicy
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • Promocji i organizacji wolontariatu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Zabrzu

Zabrze ul. 3 Maja 3 271-34-56 ( 88 )

KRS 0000028395 1966

e-mail: civitas.zabrze@gmail.com

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polska tradycja narodową, a w szczególności:

 • Ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju
 • Przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa
 • Kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”

Zabrze ul. Bytomska 39 271 68 47 ( 149 )

KRS 0000223459 2004

E-mail: ksn.micz@op.pl – organizacja pożytku publicznego

www.modlitwaiczyn.alleluja.pl

facebook: http://www.facebook.com/KSNMiCz

Kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej

 • Propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom
 • Prowadzenie działalności charytatywnej

Klub Myśli Humanistycznej

Zabrze ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29 ( 20 )

KRS 0000311270 2008 (w likwidacji)

www.po-mysl.pl

28. Klub Republikański w Zabrzu

Zabrze ul. Dworcowa 8 (159)

KRS 0000408214 2012

 • Zwiększanie odpowiedzialności obywateli za Zycie publiczne poprzez propagowanie postaw obywatelskich oraz cnót i wartości chrześcijańskich i republikańskich, a także integracje lokalnych środowisk zaangażowanych w działalność na rzecz dobra wspólnego – wzmacnianie wspólnoty narodowej przez zwiększenie świadomości historycznej i kulturowej obywateli
 • Rozwój gospodarczy Polski, w szczególności poprzez zwiększenie świadomości historycznej i kulturowej obywateli
 • Wzmacnianie instytucji kontroli obywateli nad działalnością podmiotów władzy i instytucji życia publicznego

Klub Żeglarski „Stal” Zabrze

Zabrze ul. Stanisława Żółkiewskiego 17/5 ( 61 )

KRS 0000003500 1997

 • Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego przez uprawianie turystyki żeglarskiej
 • Propagowanie i rozwijanie turystyki żeglarskiej
 • Krzewienie zamiłowań krajoznawczych, poszanowania środowiska i umiejętności żeglarskich szczególnie wśród dzieci i młodzieży przez organizację szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Żeglarskiego
 • Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej przez organizowanie rejsów śródlądowych na bazie posiadanego sprzętu oraz umożliwienie korzystania z w/w sprzętu osobom posiadającym wymagane przepisami uprawnienia
 • Organizowanie imprez żeglarskich o charakterze sportowo-turystycznym
 • Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej oraz organizowanie rejsów morskich.

„Kobieta Charyzmatyczna”

Zabrze ul. Wolności 262/209 ( 12 )

KRS 0000660214 2017

www.kobietacharyzmatyczna.pl

beata.sekula@whystory.pl

 • Celem stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie przedsiębiorczości kobiet, rozwój solidarności kobiet poprzez wymianę pozytywnych doświadczeń oraz dobrych praktyk, realizacja działalności społecznej, współpraca z podmiotami i organizacjami realizującymi podobne cele, a także prowadzenie i udział w projektach społeczno-
 • edukacyjnych oraz akcjach na rzecz poszanowania praw osób potrzebujących pomocy, wspieranie i rozwój aktywności w przestrzeni społecznej’ publicznej oraz gospodarczej, jak również działania na rzecz zwierząt.

KOPALNIA KREATYWNOŚCI

Zabrze ul. dr Bronisława Hagera 41 ( 171 )

KRS 0000419825 2012

E-mail: kopalniakreatywnosci@gmail.com

 • Promowanie przedsiębiorczości regionu oraz wspieranie procesów integracji jego mieszkańców
 • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego poprzez organizację działań badawczo-rozwojowych
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych
 • Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie ich rozwoju
 • Dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich
 • Wspieranie społecznej aktywności obywateli służącej przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy
 • Pomoc w wymianie wiedzy, informacji doświadczeń miedzy organizacjami i podmiotami gospodarczymi
 • Wspieranie rozwoju naukowego i oświatowego
 • Podejmowanie działań na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • Działalność w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy mieszkańców regionu
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji innowacyjnych rozwiązań w działalności innych podmiotów
 • Wspieranie prac lokalnych środowisk naukowych i badawczych
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości regionu śląskiego w zakresie edukacji publicznej
 • Promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • Wspieranie działań służących rozwojowi społeczeństwa zgodnie z zasadą równości szans i przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Promowanie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej
 • Wspieranie działań służących popularyzacji kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 • Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Podejmowanie działań służących upowszechnianiu turystyki i popularyzacji krajoznawstwa
 • Promowanie rozwiązań ekologicznych

KOPALNIA SZTUKI ZABRZE

Zabrze ul. Bronisława Hagera 41 ( 032 271 24 49 w. 14 ) ( 182 )

KRS 0000272696 2006

www.kopalniasztuki.com

 • Ochrona i propagowanie dziedzictwa technicznego i kulturowego, zwłaszcza w zakresie zachowania historycznych wartości przemysłowych górnictwa węglowego
 • Podejmowanie działań na rzecz rewitalizacji historycznych obiektów poprzemysłowych
 • Organizowanie i wspieranie działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym
 • Wspieranie inicjatyw innych organizacji i jednostek działających na rzecz ochrony dziedzictwa, rozwoju turystyki i kultury w kraju i zagranicą

LARYNGOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

Zabrze ul. Skłodowskiej 10

KRS 0000550142 ( 2015 ) ( 163 )


„Lepsze Zabrze”

Zabrze ul. Jana III Sobieskiego 31b/11

KRS 0000548387 ( 75 ) ( 2015 )

 • Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz konsekwentnego rozwiązywania strategicznych i bieżących problemów Zabrza, wyszukiwania i maksymalizacji szans rozwojowych miasta oraz stałego wzrostu jakości życia w nim poprzez wielokierunkowa działalność we współpracy z osobami fizycznymi, organami, organizacjami i innymi właściwymi podmiotami.

LOCUS

Zabrze ul. Gdańska 10 ( 44 )

KRS 0000506952 ( 2014 )


Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

Zabrze ul. Jana Karłowicza 11 ( 152 )

KRS 0000230058 2005

ropagowanie i podejmowanie działań zmierzających do lepszego wykorzystania prawa własności nieruchomości, w szczególności w zakresie korzyści z wynajmu i dzierżawy lokali Podejmowanie inicjatyw i wypowiadanie się w sprawie lokalnych projektów aktów prawnych kształtujących prawa i obowiązki właścicieli

 • Wspieranie organizacyjne właścicieli nieruchomości na ustalonych warunkach w sprawach dotyczących nieruchomości przed organami administracji, skarbowymi oraz sądami jak i w stosunkach z osobami trzecimi , pozostającymi w związku z wykonywaniem prawa własności
 • Podejmowanie w ramach istniejącego porządku prawnego wszelkich możliwych działań mających na celu zachowanie prawa własności w niezmienionym stanie oraz podejmowanie skonkretyzowanych czynności mających na celu utrzymanie w nie pogorszonym stanie, substancji mieszkaniowej i jeśli trzeba stopniowe jej poprawianie w ramach posiadanych środków

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce

Obóz w Zabrzu

Zabrze ul. Henryka Sienkiewicza 30

Adres korespondencyjny 41-818 Zabrze skr. poczt. 18


Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotyki Medycznej

Zabrze ul. Wolności 345a

KRS 0000384101 2011 ( 101 )

www.medicalrobots.eu

 • Wspieranie rozwoju i propagowanie wiedzy na temat robotyki medycznej
 • Wspieranie rozwoju nauk medycznych i technicznych, a w szczególności chirurgii, kardiologii, mechatroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i innych dziedzin pokrewnych.

„MISERICORDIA”

Zabrze ul. Plac Dworcowy 6 ( 92 ) – organizacja pożytku publicznego

www.wszechnica.zabrze.pl

E-mail: wszechnica@wszechnica.zabrze.pl

KRS 0000008190 1998

 • Działalność charytatywna polegająca między innymi na gromadzeniu funduszy i innych formach wspierania finansowego i rzeczowego
 • Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • Współpraca z osobami, instytucjami świadczącymi pomoc społeczną
 • Wspieranie i organizowanie inicjatyw poszerzających wiedzę i umiejętności osób dorosłych w szczególności w ramach działania bezrobociu i analfabetyzmowi oraz podnoszenia świadomości społecznej i narodowej.
 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

NASZ PAWŁÓW

Zabrze ul. Brejzy 24 ( 30 )

KRS 0000306411 2008

Celem stowarzyszenia jest integrowanie mieszkańców dzielnicy Pawłów wokół wspólnego rozwiązywania słusznych interesów aktualnych i perspektywicznych tej dzielnicy.

Zakres obejmuje działania związane z:

 • Ochroną środowiska
 • Ładem przestrzennym
 • Bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • Estetyką i czystością dzielnicy

Realizacja powyższych celów stowarzyszenia będzie następować w szczególności poprzez przedstawianie opinii i postulatów władzom miasta i dzielnicy Pawłów, organizowanie spotkań z mieszkańcami dzielnicy Pawłów w celu poznania ich opinii i określenia potrzeb zbieżnych z celami działalności stowarzyszenia


NASZE BISKUPICE

Zabrze ul. Bytomska 9/1

KRS 0000325102 2003 ( 86 )

www.biskupice.com

a.solecka@wp.pl

 • Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalność oświatowa nakierowana na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz pobudzanie ich do działań na rzecz rozwoju dzielnicy i miasta na najniższym szczeblu samorządności lokalnej.

NOSTRA

Zabrze ul. Hagera 41 (169)

KRS 0000421223 2012

 • Celem stowarzyszenia jest działalność zmierzającą do realizacji efektywnych systemów w transporcie, poprzez tworzenie, rozwój i transfer nowych technologii, prowadzenie działalności naukowo-badawczej w celu opracowania nowych rozwiązań w zakresie transportu.

Obywatelski Ruch Bezrobotnych w Zabrzu – Stowarzyszenie Śląskie

Zabrze ul. Wolności 276 Ip 271 18 36, 0508 191 076 ( 128 )

Wolontariat Zabrze ul. Wolności 278 of. 278 56 85

www.orbzabrze.ugu.pl

E-mail: obywatelski.ruch.bezrobotnych.neostrada.pl

KRS 0000169212 2003

 • Obrona praw i interesów osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy
 • Pozyskiwanie aktywnych członków i sympatyków
 • Współpraca z urzędem miasta, władzami wojewódzkimi i centralnymi oraz wszelkimi instytucjami samorządowymi i poza samorządowymi w zakresie rozwiązywania problemu bezrobocia tkwiącego w społeczeństwie
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Obywatelski Ruch Obrony Mieszkańców w Zabrzu

Zabrze ul. Wandy 1 ( 69 )

KRS 00002175561 1997

 • Obrona praw i interesów mieszkańców gminy Zabrze, podejmowanie wszelkich działań zmierzających do upodmiotowienia mieszkańców, poprawy warunków środowiskowych ich bytowania, zarówno w zakresie ich właściwego zagospodarowania terenu, jak też potrzeb życiowych, mieszkaniowych, oświatowo – wychowawczych, zdrowotnych i kulturowych
 • Sprawowanie społecznej kontroli nad działaniem władz gminy Zabrze zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka lub mogących pogorszyć stan środowiska lub inne uciążliwości w codziennym życiu ludzi a w szczególności lokalizacji stacji paliw płynnych i gazowych, centrów handlowych i usługowych, parkingów, zmiany przeznaczenia dróg przebiegających przez centra osiedlowe itp.
 • Zdecydowane przeciwdziałanie w formach niekolidujących z porządkiem prawnym wszelkim zamierzeniom władz gminy bądź dzielnicy, które mogą powodować pogorszenie warunków bytowania mieszkańców: ekologicznych, bezpieczeństwa, zmiany przeznaczenia lub likwidacji obiektów służących ogółowi mieszkańców danego regionu np.: szkoły przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, obiekty sportowe i rekreacyjne, place zabaw itp.
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy warunków bytowania, ekologicznych, jak najlepszego zagospodarowania terenów osiedli, budynków i budowli oraz modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych i infrastruktury

Ochotnicza Straż Pożarna Grzybowice

Zabrze ul. Warmińska 1 ( 52 )

KRS 0000002078


Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce

Zabrze ul. Dorotki 1 ( 49 )

KRS 0000330731 1991


Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy

Zabrze ul. Daleka 2 ( 53 )

KRS 0000087606 1992


Ochotnicza Straż Pożarna Mikulczyce

KRS 0000021457

Zabrze ul . Strażacka 3 781 771 493 ( 48 )


Ochotnicza Straż Pożarna Bumar Łabędy

Zabrze ul. Handlowa 2 ( 73 )


Oddział PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu

Zabrze ul. Alojzego Pawliczka 1 032 271 12 31 w. 293, 0605 281 466

www.wedrowiec-zabrze.pttk.pl

poczta@wedrowiec-zabrze.pttk.pl ( 164 )

KRS 0000248606 2004

 • Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 statutu PTTK.

Oficyna Kultury

Zabrze ul. Wolności 211of

KRS 0000585593 2015 ( 212 )

oficynakultury@gmail.com

 • Wspieranie działalności artystycznej w obszarze muzyki, malarstwa, rzeźby, teatru, sztuki niekonwencjonalnej i alternatywnej.
 • Wspieranie i integracja twórców: profesjonalistów i amatorów.
 • Upowszechnianie i rozwijanie kultury.
 • Animacja kultury w społecznościach lokalnych.
 • Wspieranie twórczości lokalnych artystów i środowisk.
 • Promowanie miasta.
 • Promowanie i organizacja wolontariatu.
 • Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego.
 • Testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury.

Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Zabrze ul. Wolności 241

KRS 0000613899 2016 ( 193 )

www.bezdomnosc.pl

biuro@bezdomnosc.pl

 • Celem Federacji jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

Ormiańsko – Polski Komitet Społeczny

Zabrze ul. Tatarkiewicza 22c/2 ( 201 )

KRS 0000419616 2012 tel: 883 912 112

 • Prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kulturę Ormian polskich, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego Ormian w Polsce, a także ochrona dóbr kultury i tradycji Ormian polskich i Ormian w Polsce.
 • Wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych w zakresie problematyki Ormian Polskich i Ormian w Polsce oraz działalność na rzecz ormiańskiej mniejszości narodowej w Polsce.
 • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.
 • Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych miedzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązywaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom i dyskryminacjom społecznym .
 • Wspieranie rozwoju i ścisła współpraca ze Świętym Apostolskim Kościołem Ormiańskim.

Otwarte Miasto

Zabrze ul. Dworcowa 5

KRS 0000557487 2015 ( 206 )

 • Prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kulturę, a w szczególności tradycję i kulturę śląską, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego w szczególności Śląska, a także ochrona dóbr kultury i tradycji Ślązaków w Polsce.
 • Wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej mieszkańców Śląska.
 • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczące w szczególności takich, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne, seksualne oraz innych grup narażonych na dyskryminację np. niepełnosprawnych, starszych.
 • Rozwijanie kontaktów miedzy przedstawicielami różnych regionów i społeczności służące nawiązywaniu współpracy, rozwoju inicjatyw oddolnych w zakresie kultury, sztuki, oświaty. Rekreacji aktywizacji środowisk wykluczonych.

„POGODNI I AKTYWNI”

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000668336 2017 ( 130 )

e-mail: renata_krajewska@op.pl

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wsparcie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym I, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom w następujących obszarach:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalności charytatywnej.
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrony i promocji zdrowia.
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku.
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 • Promocji i organizacji wolontariatu.
 • Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Zabrze, ul. 3 Maja 13/15 (2019)

KRS 0000112931

 • Celem działania jest zjednoczenie wszystkich hematologów i onkologów dziecięcych w Polsce, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju Polskiej onkologii i hematologii dziecięcej oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce jak i poza jej granicami.

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy

Zabrze ul. Wyzwolenia 7 271 36 34 ( 168 )

KRS 0000225587

 • Celem Polskiego czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy

Zabrze ul. Wyzwolenia 7 271 55 92 ( 115 )


Polski Związek Filatelistów o/Zabrze

Zabrze ul. Jana Karłowicza 7 ( 59 )

 • Rozwój i upowszechnienie filatelistyki w Polsce
 • Zrzeszenie wszystkich filatelistów zamieszkałych w kraju

Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Zabrzu

Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących

Zabrze ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 1 278-13-29 ( 26 )

KRS 0000037002 1958

 • Celem Związku jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności rehabilitacji oraz ochrony ich praw i interesów

Polski Związek Niewidomych – Koło w Zabrzu

Okręg Śląski w Chorzowie

Zabrze Plac Krakowski 5 271-16-84, 533 300 731 od 1951 ( 38 )

KRS 0000012847

pzn.zabrze.@vp.pl organizacja pożytku publicznego

wtorek 10.00 – 12.00

czwartek 15.00-17.00

 • Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji

Polski Związek Wędkarski – Koło Zabrze

Zabrze ul. 3 Maja 39 of. sklep wędkarski „Leszcz” ( 46 )

 • Celem związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej

Polski Związek Wędkarski – Koło Makoszowy

Zabrze ul. Legnicka 4 ( 47 )


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Miejski w Zabrzu

Zabrze ul. Wolności 350a 604 671 011 ( 4 )

www.psd.republika.pl

E-mail: psd.zabrze@op.pl

Środa, 14.00 – 16.00

Piątek 10.00 – 12.00

KRS 0000037573 1985

 • Opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków wobec władz państwowych, władz terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół, uczelni i innych organizacji
 • Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie
 • Integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy

Polskie Stowarzyszenie Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu

Zabrze ul. 3 Maja 13/15 ( 160 )

KRS 0000369482 2010

 • Prowadzenie badań w zakresie znieczulenie miejscowego i regionalnego
 • Promocja badan w zakresie znieczulenia miejscowego i regionalnego oraz postępowania w bólu ostrym i przewlekłym
 • Edukacja w zakresie znieczulenia miejscowego i regionalnego oraz postępowania w bólu ostrym i przewlekłym

Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej z siedzibą w Zabrzu, Zabrze

Zabrze Plac Norberta Kroczka 9/1 ( 105 )

KRS 0000011878 2000


Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 organizacja pożytku publicznego

KRS 0000332226 1991 ( 185 )

www.ptlzg.eu

e-mail: ptl@ptlzg.eu

 • Opieka nad osobami laryngektomowanymi poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej w miarę posiadanych środków
 • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych oraz międzynarodowych stowarzyszeń czy konfederacji, których Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych jest członkiem bądź o nie się ubiega
 • Ochrona interesów laryngektomowanych w środowisku pracy i w miejscu zamieszkania

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie k/Zabrze

Zabrze ul. Marii Curie – Skłodowskiej 10 271-64-71 wew.278 ( 64 )


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział im. Andrzeja Jakusa w Zabrzu

Zabrze Plac Dworcowy 5 271-34-27 ( 60 )

e-mail: m_nawrot@o2.pl

www.pttk.zabrze.pl

KRS 0000001919 1966

 • Budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski
 • Rozwija kulturę, kulturę fizyczną oraz rekreację przez turystykę i krajoznawstwo
 • Krzewi zamiłowania krajoznawcze i turystyczne
 • Szerzy kulturę turystyki, wykorzystuje poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa
 • Pomaga w wędrowaniu indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy , spływy i inne imprezy, tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania
 • Szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie
 • Aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury
 • Popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim poznawanie innych krajów
 • Współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą
 • Nadaje uprawnienia przewodnickie i prowadzi działalność przewodnicką

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Śląski

Zabrze ul. 3 Maja 13 ( 174 )

KRS 0000256973 2005

biuro@ptu-silesia.org.pl

www.ptu-silesia.org.pl


POROZUMIENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

Zabrze, ul. Gierałtowicka 53 2019

KRS 0000786790 (189)

kancelariaekspert@vp.pl

 • Występowanie z inicjatywami społeczno – gospodarczymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego, opierającego się na zasadach patriotyzmu, pracowitości i sprawiedliwości, wzmacniających pozycje obywateli w stosunku do przedstawicieli władz samorządowych i administracji rządowej.

„PROFIL – ZDROWIE”

Zabrze ul. Zamkowa 4a/2 ( 51 )

KRS 0000365369 2010

 • Działalność w zakresie promocji zdrowia w wymiarze naukowym, edukacyjnym i wychowawczym
 • Działalność w zakresie ochrony zdrowia w wymiarze opiekuńczym, socjalnym i społecznym
 • Działalność na rzecz rozwoju zachowań samoopiekowych w społeczeństwie
 • Działalność w zakresie aktywizacji ruchowej w społeczeństwie
 • Działalność w zakresie utrzymania zdrowia z uwzględnieniem modelu biopsychospołecznego: oddziaływanie na poziomie somatycznym, psychicznym i społecznym
 • Propagowanie pozytywnego wizerunku zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu i wypoczynku
 • Inicjowanie działań o charakterze społecznym, socjalnym, opiekuńczym, rekreacyjnym w zakresie realizacji celów stowarzyszenia
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ( w tym również niepełnosprawnych intelektualnie0 oraz tworzenia im optymalnych warunków zdrowia i należnego im prawa do opieki – w zakresie realizacji celów stowarzyszenia
 • Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań i przedsięwzięć związanych z edukacja przedszkolna, szkolną i pozaszkolną, pracowniczą i poza praca w zakresie realizacji celów stowarzyszenia
 • Podejmowanie działań związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, inicjowanie działań w tym zakresie oraz wspieranie rozwoju sportu jako gwaranta utrzymania dobrego zdrowia
 • Uczestnictwo w życiu publicznym, samorządowym, administracyjnym społeczeństwa, w tym udział we wszystkich inicjatywach, akcjach oraz przedsięwzięciach mających na celu realizacje celów stowarzyszenia

„PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA”

Przy Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Zabrze ul. Gdańska 10 ( 172 )

KRS 0000259107 2005 13

 • Celem stowarzyszenia jest wspieranie statutowej działalności Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zabrzu, oraz optymalizacja warunków edukacji, wychowania i wypoczynku uczniów szkoły.

RAZEM DLA ZABRZA

Zabrze ul. Dworcowa 9 0501 428 303 ( 117 )

E-mail: razemdlazabrza@onet.pl

 • Kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych
 • udział w wyborach samorządowych

Ruch Autonomii Śląska – Koło Terenowe w Zabrzu

Zabrze ul. Pawła Ślęczka 2b 276 79 99 ( 119 )

E -mail: roczniok@poczta.onet.pl

 • Kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej sprzyjającej powstaniu poczucia pełnego włodarzenia i współodpowiedzialności za swoja „małą ojczyznę“
 • Współuczestniczenie we współczesnej integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk grup ludności bez względu na opcje etniczne oraz umacnianie szacunku dla różnorodności reprezentowanych przez te grupy odmian kulturowych
 • Powstrzymanie postępującej degradacji środowiska naturalnego i stanu zasobów, istniejącego zagospodarowania oraz wartości kultury materialnej, duchowej, społecznej i etnicznej
 • Utrzymanie ze środowiskiem Ślązaków bez względu na miejsce zamieszkania kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymanie wśród nich więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi
 • Uzyskanie dla Śląska autonomii wraz z Sejmem Śląskim

Serce dla Rodziny

Zabrze ul. Wolności 256/5 of

KRS 0000288010 2007 ( 190 )

 • Ochrona interesów i praw rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia
 • Walka ze społeczną, zawodową, obyczajową ich dyskryminacją
 • Rozwój ich aspiracji materialnych i zawodowych
 • Psychologiczne wsparcie rodzin, bezrobotnych, niepełnosprawnych pozostających w ubóstwie, dotkniętych chorobami, również cywilizacyjnymi np. alkoholizmem lub narkomanią
 • Reprezentowanie praw i interesów rodzin, bezrobotnych, niepełnosprawnych wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń

SHOW POLAND

Zabrze ul. Lompy 41

KRS 0000864686 2020

(176)

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą, kształtowanie postaw patriotycznych wśród Polaków w kraju i za granicą, zwalczane antypolonizmu i przeciwstawianie się zniesławianiu narodu polskiego.

„SOCIOS GÓRNIK”

Zabrze ul. Pułaskiego 17

KRS 0000530267 2014 ( 33 )

www.sociosgornik.org

e-mail: contact@sociosgornik.org

 • Wspieranie finansowe Klubu „Górnik” Zabrze SSA poprzez dokapitalizowanie spółki Górnik Zabrze SSA, spłatę istniejących zobowiązań wobec wierzycieli tej spółki,, bezpośrednie współfinansowanie projektów klubu wcześniej zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia
 • Wprowadzenie systemu zarządzania klubem, w którym kibice maja wpływ na jego działalność i funkcjonowanie
 • Popularyzowanie marki „Górnik” Zabrze SSA
 • Działania mające wpływ na politykę informacyjną Klubu „Górnik” Zabrze SSA
 • Promowanie współpracy klubu z organami administracji rządowej i samorządowej
 • Popularyzowanie wiedzy o historii Klubu „Górnik” Zabrze SSA
 • Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców w Polsce i na świecie
 • Prowadzenie szeroko pojętej działalności wspierającej i integrującej środowiska związane z Klubem „Górnik” SSA
 • Wspieranie działań związanych z popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży

„SPORT – MED” Zabrze

Zabrze ul. Daleka 2 271 43 54 ( 165 )

KRS 0000249468 2005 organizacja pożytku publicznego


Stowarzyszenie Amazonek

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 (COP)

Spotkania: poniedziałki godz. 15.30 – 17.30

Tel. 663 766 331

KRS 0000002936 1999 ( 99 )

Celem Stowarzyszenia Amazonek w Zabrzu jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju w szczególności poprzez: 14

 Podnoszenie świadomości członków w zakresie chorób nowotworowych piersi

 Wyzwalanie inicjatyw u osób zagrożonych schorzeniami nowotworowymi piersi w kierunku jak najwszechstronniejszej rehabilitacji

 Przeciwdziałanie izolacji, wynikające z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych

 Współpraca w rozwiązywaniu problemów rozpoznawania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi i innych dolegliwości pochodnych z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych

 Reprezentowanie władz i członków w kraju i za granicą


Stowarzyszenie „BEZ BARIER” działające na rzecz uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu, Zabrze

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 32 271 24 93

KRS 0000444041 2012 ( 129 ) w likwidacji

E-mail: bezbarier.zss39@o2.pl

Celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia uczniów Zespołu Szkól Specjalnych nr 39 w Zabrzu, a także:

 Działanie na rzecz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie przebywających w Zespole Szkól Specjalnych w Zabrzu oraz ich rodzin

 Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 Wspomaganie szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i pozyskiwaniu sprzętu oraz pomocy dydaktycznych

 Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych

 Współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo-wychowawczymi w tym innymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży

 Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi

 Podejmowanie działań dla zapewnienia uczniom niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów.


Stowarzyszenie Bezrobotnych- Bezdomnych i Ich Rodzin

Zabrze ul. Dworcowa 5 ( 122 )


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich o/Zabrze

Zabrze ul. Ks. Józefa Londzina 3 271-42-24 ( 29 )

KRS 0000081477 1962

a. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, skupiającym w swoich szeregach bibliotekarzy i bibliografów oraz inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa


Stowarzyszenie Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych Koliber

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 ( 177 )

KRS 0000511115 2014

 • Celem stowarzyszenia jest dążenie do odmiany sytuacji osób niepełnosprawnych, niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz popieranie wszelkich działań prowadzących do ich integracji ze zdrowym społeczeństwem. Udzielana pomoc dotyczy zwłaszcza wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjne, edukacyjne i opiekuńcze prowadzącej do jak najpełniejszej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Bliskich „Pomocna Dłoń”

przy Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej w Zabrzu

Zabrze ul. Ks. Konstantego Damrota 33 organizacja pożytku publicznego

KRS 0000286267 2007 ( 191 )

 • Realizowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz uzależnieniom (alkoholizm, narkomania, sekty itp.) poprzez organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego oraz wypracowywanie pozytywnej aktywności zawodowej zgodnie z możliwościami osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • Prowadzenie działalności charytatywnej

Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne TEATR OFF – ROAD

Zabrze ul. Opolska 29 (132) 2018 (zmiana nazwy w 2020)

KRS 0000756070

Celem stowarzyszenia jest: wspieranie, promowanie, wspomaganie twórczości teatralnej członków stowarzyszenia, popularyzacja twórczości teatralnej, współuczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuka, kształtowanie opinii i ocen na temat twórczości teatralnej, dbałość o wysoki poziom artystyczny i estetyczny twórców – członków stowarzyszenia, organizowanie życia towarzyskiego w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych, szkoleń, wykładów, warsztatów twórczych, konferencji z zakresu szeregu rozumianej sztuki, prowadzenie działań charytatywnych na rzecz osób potrzebujących w szczególności dzieci z domów dziecka i przebywających w szpitalach, aktywizacja obywatelska, popularyzacji tradycji kultury regionu i kraju.


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło Nr 1 przy KMP w Zabrzu

Zabrze ul. 1 Maja 9 (141)

KRS 0000043188 15

 Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju.


Stowarzyszenie „Endokrynologia Śląska”

Zabrze PL. Traugutta 2 ( 148 )

KRS 0000222069 ( 2004 )


STOWARZYSZENIE INICJATYWA DLA OBYWATELI

Zabrze, ul. Koziorożca 23C 2021

KRS 0000894074 (197)

Cel: podejmowanie i prowadzenie działań propagujących ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego , wykorzystywanie mechanizmów demokracji w tym prawa i swobód obywatelskich do działań miast regionu aglomeracji śląskiej i kraju.


STOWARZYSZENIE INSTYTUT TECHNOLOGII CHŁODNICZYCH

Zabrze, ul. Karola Miarki 3 2021

KRS 0000891516 (81)

Cel. Propagowanie wykorzystania elektryki, energetyki, chłodnictwa dla wszechstronnego zrównoważonego rozwoju Polski, w tym wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Stowarzyszenie „Integracja” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu Nr 48 z

Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu organizacja pożytku publicznego

Zabrze ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16 275 2159, 506 098 578 ( 155 )

KRS 0000234028 2005

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia dzieci Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, a także:

 • Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie przebywających w Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodzin
 • Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunkowo integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólna naukę i wychowanie
 • Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo – wychowawczymi w tym szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów również dal dzieci nie będących wychowankami Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Stowarzyszenie INTEGRACJA i RODZINA

Zabrze ul. Staromiejska 66/9 OPP od 2019.03.07

KRS 0000642346

stowarzyszeniesir@gmail.com 2016 ( 77 )

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w następujących obszarach:

 • Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.
 • Działalności charytatywnej.
 • Ochrony i promocji zdrowia.
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom systemu.
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocji i organizacji wolontariatu.
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Stowarzyszenie Integracyjne „AIUTO” działające w Zabrzu

Zabrze ul. Lompy 78 32 2712493, 501221365 ( 184 )

KRS 0000275409 2007

aiuto-zabrze@tlen.pl

 • Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, ochrony zdrowia, edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, dla niesienia wszechstronnej pomocy również osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
 • Te działania mają służyć rozwojowi i wyrównywaniu szans osób również niepełnosprawnych, zwiększać ich udział w działaniach wspólnot i społeczności lokalnych, wspierać osoby również niepełnosprawne w procesie integracji zawodowo-społecznej oraz zwiększać ich szanse na rozwój indywidualny i poprawę jakości życia.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa o/gliwicko-zabrzański

Zabrze ul. 3 Maja 91 32 278 69 45, fax 278 69 45 ( 87 )

e-mail: zabrze_sitg@op.pl


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce o/Karbochemii

Zabrze ul. Zamkowa 1 271-51-52 ( 37 )


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego k/Zabrze Zakłady Koksownicze

Zabrze ul. Alojzego Pawliczka 1 271-75-51 ( 58 )

www.kkzabrze.com.pl 1957

kombinat@kkzabrze.com.pl


STOWARZYSZENIE „IRIMI”

Zabrze, ul Klonowa 15/6 (142)

KRS 0000719061, 2018

www.bujinkan.linuxpl.com

 • Celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, działalności z zakresu kultury fizycznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „NOWE ŻYCIE”

Zabrze, ul. Kossaka 21-23/6

KRS 0000779012 2019

E-mail: basia57@tlen.pl (34)

 • Celem działania klubu jest działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień, dążenie do trwałej abstynencji członków klubu, stwarzanie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zerwać z uzależnieniem, udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobu leczenia, samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno – etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej i innych uzależnień

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze

Zabrze ul. Franklina Roosevelta 81 ( 211 )

KRS 0000589881 2015

 • Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz aktywizacji i rozwoju osób niepełnosprawnych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwój aktywności społecznej, fizycznej, naukowej, kulturalnej i gospodarczej członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Kontakt” na rzecz osób niepełnosprawnych przy SPS Nr 41 w Zabrzu

Zabrze ul. Marii Konopnickiej 3 271 02 15 ( 91 )

mail: kontakt.zabrze@gmail.com organizacja pożytku publicznego

www.kontakt-zabrze.pl

facebook.com/kontakt.zabrze

KRS 0000097903 1999

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie w następujących obszarach:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi i osób.
 • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalności charytatywnej.
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrony i promocji zdrowia.
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 • Turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Promocji i organizacji wolontariatu.
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie Kupieckie „Handlowiec”

Zabrze ul. Budowlana (Targowisko) ( 14 )

KRS 0000430046 2012

 • Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie i obrona interesów członków stowarzyszenia, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój targowisk, reklamowanie i propagowanie handlu, poprawę warunków itp.

STOWARZYSZENIE MIASTO MARZEŃ

Zabrze, ul. Wolności 256/6

KRS 0000891598 2021 (80)

stowarzyszeniemiastomarzen@gmail.com

Cel: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, naukowych, ekologicznych gospodarczych, sportowych i kulturalnych, wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój społecznych lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Zabrze.


Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla „ZANDKA”

Zabrze ul. Cmentarna 7

KRS 0000321902 2008 ( 89 ) w likwidacji

 • Pomoc socjalna
 • Integracja i aktywizacja społeczna
 • Prawa i wolności człowieka i obywatela
 • Nauka, kultura i wychowanie
 • Bezpieczeństwo publiczne

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „77” im. Norberta Kroczka

Zabrze ul. 11 Listopada 26a ( 17 )

KRS 0000382973

 • Krzewienie wśród społeczeństwa znajomości i umiłowania muzyki chóralnej
 • Wychowanie poprzez muzykę dzieci i młodzieży

STOWARZYSZENIE MOST

Zabrze, ul. Bytomska 24 2020 (poprzednia siedziba Katowice)

KRS 0000003897 (175)

e-mail: most@mostkatowice.pl

www.mostkatowice.pl

 • Celem głównym stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego i rozwojowi organizacji pozarządowych, jako podmiotów wyrażających aktywność wspólnot i społeczności lokalnych wobec problemów społeczno – gospodarczych, działania te mają wspierać kształtowanie aktywnych postaw obywateli wobec problemów dotyczących poprawy jakości życia a także związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych i honorowaniem praw obywatelskich oraz zwiększać zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces rozwoju lokalnego, regionalnego i Polski.

Stowarzyszenie Motocyklistów INVADERS

Zabrze ul. Dubiela 3 ( 126 )

KRS 0000344727 2010

 • Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
 • Wspomaganie działalności charytatywnej poprzez udział w imprezach
 • Prowadzenie własnej działalności charytatywnej
 • Pomoc schroniskom dla zwierząt
 • Promowanie miasta Zabrze oraz województwa śląskiego
 • Wspieranie ruchu na rzecz ochrony zabytków motoryzacyjnych
 • Propagowanie ruchu motocyklowego i sportów motocyklowych
 • Szeroko pojętej turystyki motocyklowej

Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze

Zabrze ul. Ignacego Paderewskiego 44 275 04 63 ( 21 )

KRS 0000231045 1998

e-mail: jaz@mstudio.com.pl

 • Skupianie muzyków profesjonalnych, krytyków, organizatorów, propagatorów życia muzycznego oraz sympatyków muzyki w szerokim tego słowa rozumieniu w organizację współdziałającą we wszechstronnym rozwoju muzyki jazzowej i gatunków jej pokrewnych
 • Praca nad rozwojem muzyki jazzowej i jej pokrewnej oraz dbanie o jej należyty poziom artystyczny i treść
 • Kształtowanie świadomości artystycznej członków stowarzyszenia oraz podnoszenie ich kwalifikacji
 • Opieka nad rozwojem młodych kadr muzyków, publicystów i organizatorów oraz amatorskim ruchem jazzowym
 • Reprezentowanie wobec organów administracji państwowej oraz instytucji, organizacji społecznych i kulturalnych interesów artystycznych, zawodowych i społecznych członków stowarzyszenia
 • Prowadzenie i animowanie szeroko pojętej działalności kulturalnej, obejmującej wydarzenia artystyczne z zakresu muzyki i sztuki wizualnej, w tym związanej z elektronika, multimediami, przestrzenią wirtualną, teatrem, performancem i tańcem
 • Ochrona i promocja zabytków XIX-wiecznej architektury przemysłowej poprzez zmianę ich funkcji
 • Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i finansowej wspierającej organizacje pozarządowe, fundacje, grupy nieformalne
 • j. Wspieranie i promowanie działań organizacji pozarządowych w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz upowszechnianie wiedzy o skutecznych metodach ich tworzenia
 • k. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych w zakresie:
 • działalności kulturalnej
 • działalności edukacyjnej, oświatowej i naukowej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • rozwoju regionalnego
 • wspierania rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych
 • działania na rzecz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • wspierania zbliżenia miedzy różnymi kulturami, narodami i państwami
 • działań na rzecz poszanowania zasad demokracji i tolerancji
 • ochrony praw i swobód obywatelskich
 • upowszechniania i ochrony równych praw kobiet oraz wszelkich dyskryminowanych mniejszości
 • ochrony dziedzictwa kulturowego Polski
 • wspierania dobroczynności

Stowarzyszenie Muzyczne „Preludium” przy Państwowej Szkole

Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki

Zabrze ul. Władysława Reymonta 7a 271 46 79 ( 121 ) – organizacja pożytku publicznego od 2005

KRS 0000039900 2000

www.psmzabrze.edu.pl

e-mail:ewelina.wil@interia.pl

 • Prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej mającej na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, rozwijanie się kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez:
 • działalność dydaktyczną: naukę gry na instrumentach, nauce śpiewu, zajęć umuzykalniających, zespołów artystycznych
 • prowadzenie kursów w zakresie edukacji artystycznej
 • rozwój kultury muzycznej: organizowanie koncertów, audycji muzycznych, wykładów, seminariów, odczytów, sesji, wystaw, konkursów i innych podobnych imprez
 • współpraca z innymi organizacjami, nawiązywanie kontaktów z zespołami, grupami muzycznymi w kraju i zagranicą
 • wychowanie młodzieży na aktywnych odbiorców sztuki w dziedzinie muzyki, przygotowanie jej do czynnego życia w świecie kultury, do brania udziału w amatorskich grupach oraz stworzenie odpowiednich warunków do pozyskania uczestników dalszego kształcenia w kierunku artystycznym

Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”

Zabrze ul. Alojzego Pawliczka 16 ( 109 )

KRS 0000002937 2000 370 15 34 – organizacja pożytku publicznego

żyjidajżyć@neostrada.pl

 • Rozwijanie, wspieranie, propagowanie inicjatyw, zamierzeń podstaw związanych z adaptacją oraz resocjalizacją osób uzależnionych i ich rodzin do normalnego funkcjonowania w życiu społeczeństwa.
 • Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla tych osób, upowszechnianie dla nich wszelkich form pomocy oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SZANSA”

przy Zespole Szkół Nr 42, Zabrze

Zabrze ul. Henryka Sienkiewicza 43 ( 183 )

KRS 0000274531 2007

www.zss42.zabrze.pl

 • Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Zabrze ul. Pawła Majnusza 7 ( 100 )

KRS 0000339782 2009


STOWARZYSZENIE NA RZECZ RATOWANIA CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W ZABRZU „ZACHOR”.

Zabrze, ul. Brodzińskiego 4 (111)

KRS 0000762118 2019

Cel: ratowanie i opieka nad zabytkowym cmentarzem żydowskim w Zabrzu, prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i społecznej.


Stowarzyszenie Na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu „PRO FUTURO”

Zabrze ul. Wolności 402 370-11-27 ( 102 )

krolowaluiza@op.pl 19

KRS 0000012000 2000

 • Ochrona i propagowanie zabytków górnictwa węglowego i ich historii jako dziedzictwa kultury
 • Restauracja i propagowanie walorów zabytkowych i turystycznych Sztolni Dziedzicznej Królowa Luiza w Zabrzu
 • Wspieranie działalności Muzeum Górnictwa Węglowego
 • Współpraca z innymi podmiotami w szczególności stowarzyszeniami związanymi z zabytkami górnictwa oraz podziemnymi trasami turystycznymi i ich propagowanie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej „KO-LIBER”

Zabrze ul. 3 Maja 13/15 ( 85 )


Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły „Nasza Dziewiątka”

Zabrze ul. Olchowa 2

KRS 0000530367 2014 ( 207)

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie działalności: oświatowej, edukacyjnej, opiekuńczo – wychowawczej, kulturalnej, charytatywnej, terapeutycznej, rewalidacyjnej, sportowo – rekreacyjnej,, turystycznej i prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w w/wym. przedsięwzięciach w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • Organizacja i promocja wolontariatu
 • Szerzenie idei integracji
 • Propagowanie wiedzy o mieście i regionie
 • Zaspokajanie edukacyjnych i kulturalnych potrzeb członków Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działań mających na celu polepszenie infrastruktury Gimnazjum Nr 9 w Zabrzu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Szpitala Górniczego „Nasz Szpital”

Zabrze ul. Zamkowa 4 271-32-51 ( 57 )


Stowarzyszenie Na Rzecz Zwalczania Chorób Układu Oddechowego

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 ( 79 ) organizacja pożytku publicznego

KRS 0000004868 2005


Stowarzyszenie „Nasza szkoła – Nasz Dom” rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i młodzieży

przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu 032 271 47 32 ( 195 )

Zabrze ul. Bytomska 24

KRS 0000292979 2007

naszaszkola_naszdom@op.pl

 • Celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania dzieci i młodzieży
 • niepełnosprawnej fizycznie, intelektualnie i zagrożonej wykluczeniem społecznym ze szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 z oraz dzielnicy Zabrze – Biskupice oraz działanie na rzecz ich rodzin, a w szczególności:
 • Upowszechnianie turystyki, pobudzanie zainteresowania światem i zasadami nim rządzącymi
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością
 • Angażowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej patologia do różnych form aktywności
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
 • Stymulowanie rozwoju psychofizycznego
 • Działanie na rzecz zdrowia i rehabilitacji
 • Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych
 • Nawiązanie współpracy i kontaktów z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami i przedszkolami
 • Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo z dzielnicy Zabrze – Biskupice w kierunku stymulowania rozwoju społeczno – emocjonalnego i poznawczego u dzieci
 • Organizowanie atrakcyjnych, alternatywnych do propagowanych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze środowisk patologicznych bądź zagrożonych patologią
 • Podejmowanie działalności w sprawie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią

STOWARZYSZENIE „NASZE MIASTO TAŃCZY”

Zabrze, ul. Łangowskiego 24/1 (74)

KRS 0000768392 2019

maja.kucharska@gmail.com

Cel: popularyzacja różnorodnych form tańca jako trwałego składnika kultury miejskiej, a w wymiarze indywidualnym odpowiadanie na naturalne potrzeby ruchu, ekspresji artystycznej i uzyskiwania akceptacji środowiska, a także dostarczanie atrakcyjnych form profilaktyki i rehabilitacji schorzeń związanych z niedostatkiem aktywności fizycznej.


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oddział w Katowicach z siedzibą w Zabrzu

Zabrze ul. Mikulczycka 5 ( 144 )

 • Wykorzystanie potencjału intelektualnego środowiska inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego dla dobra gospodarki narodowej i członków stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Nie widzę przeszkód”

Zabrze ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20

KRS 0000557452 ( 2015 ) ( 200 ) 20

 • Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
 • Przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy.
 • Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych
 • Organizacja czasu wolnego osobom niepełnosprawnym.
 • Poprawa komunikacji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.
 • Edukacja osób niepełnosprawnych.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych.
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rekonwalescentów oraz osób starszych.
 • Niwelowanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 • Krzewienie kultury osobistej oraz fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.
 • Pomoc w oswajaniu się z niepełnosprawnością.
 • Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 • Spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

STOWARZYSZENIE NOWE ZABRZE

(2020 zmiana nazwy i adresu siedziby, wcześniej od 2007 Zabrzańskie Centrum Inicjatyw Społecznych)

Zabrze, ul. Wolności 269 (188)

KRS 0000280821

Celem działania stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i czynny udział we wszystkich działaniach organizacji samorządowych.


Stowarzyszenie Ogrodowe „Azalia”

Zabrze ul. Bytomska ( 76 )

KRS 0000508467 2014

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie ogrodu im. Stowarzyszenia Ogrodowego „Azalia” w Zabrzu, a w szczególności:

 • Zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia spraw ogrodniczych;
 • Poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
 • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
 • Integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
 • Integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
 • Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
 • Ochrona środowiska i przyrody;
 • Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
 • Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
 • Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych;
 • Udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek.

Stowarzyszenie Ortopedyczne „Zaborze”

Oddział Chirurgii Krótkoterminowej

Zabrze ul. Stanisława Moniuszki 78 ( 39 )

KRS 0000022116 1995


STOWARZYSZENIE „OTOCZKA”

Zabrze, ul. Kościuszki 52 (192)

KRS 0000759250 2019

Cel: prowadzenie działalności naukowej , kulturalnej, artystycznej i społecznej, działanie na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania, promowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze i zwiększenie udziału osób starszych oraz niepełnosprawnych w życiu społecznym.


Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945

Zabrze ul. 3 Maja 18 ( 41 )

KRS 0000001768


Stowarzyszenie „Pawłów”

Zabrze ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114 ( 150 )

KRS 0000226568 2004

 • Działalność na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji dzielnicy Pawłów poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną
 • Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoc w przystosowaniu zawodowym i społecznym osobom bezrobotnym
 • Działalność na rzecz ekologii

Stowarzyszenie Polska Wolności

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000457785 2013 ( 82 )

www.polskawolnosci.pl 21

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o idee wolności, samorządności i odpowiedzialności w życiu publicznym
 • Kształtowanie ideowych elit Rzeczypospolitej Polskiej, w tym działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza
 • Inicjowanie i wspieranie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej aktywności obywateli
 • Prowadzenie dyskursu publicznego na tematy związane z żywotnymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tworzenie projektów aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych, politycznych i gospodarczych
 • Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych
 • Działanie na rzecz propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie „Pomoc dla Chorych na Cukrzycę”

Zabrze ul. 3 Maja 13/15 Woj. Przychodnia dla Chorych na Cukrzycę ( 97 )


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Amari”

Zabrze ul. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego 16 ( 3 )

KRS 0000003108 1996

www.amari.org.pl

amari@amari.org.pl Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do tworzenia optymalnych warunków pomocy w wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych

 • Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzicom tych dzieci
 • Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami
 • Prowadzenie własnej placówki opiekuńczo – wychowawczej i adaptacyjno – rehabilitacyjnej
 • Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. Matki Teresy w Zabrzu

Zabrze ul. Dworcowa 8a 271-77-44 ( 6 ) – organizacja pożytku publicznego

KRS 0000003102 1994

www.hospicjum zabrze.bmj.net.pl

hospicjum_zabrze@wp.pl

 • Pomoc w terminalnej fazie choroby nowotworowej lub innych chorób przewlekłych choremu i jego rodzinie za ich zgoda. Pomoc ta sprawowana jest głównie w domu chorego.
 • Pomoc rodzinom przeżywającym żałobne po śmierci bliskiej osoby.
 • Propagowanie idei hospicyjnej i postaw opieki paliatywnej oraz wolontariatu.
 • Budowa i remont obiektów przeznaczonych na działalność stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego „Z kulturą”

Zabrze Plac Teatralny 1 ( 35 ) 2016

KRS 0000614618

kultura.zabrze@gmail.com

Głównym celem stowarzyszenie jest propagowanie kultury i twórczości teatralnej, a szczególnie wspieranie Teatru Nowego w Zabrzu.

Za cele szczegółowe swojego działania Stowarzyszenie uznaje:

 • Szerzenie kultury teatralnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: wspieranie twórczości scenicznej w różnorodnych formach organizacyjnych i artystycznych ( w tym amatorskiego ruchu teatralnego), propagowanie uczestnictwa w życiu teatralnym, wiedzy o teatrze, edukacji poprzez teatr;
 • Podnoszenie rangi teatru w życiu społecznym; pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • Inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań artystycznych i edukacyjnych oraz związków teatru z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i życia społecznego;
 • Krzewienie kultury i estetyki żywego słowa;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników ruchu teatralnego;
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności animatorów kultury teatralnej;
 • Prowadzenie działalności charytatywnej;
 • Wspieranie twórczości lokalnych artystów i środowisk twórczych;
 • Kształtowanie społeczności lokalnej, przy poszanowaniu jej prawa do godności i wolności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
 • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie i przywiązania do wartości takich jak: wolność, prawda, sprawiedliwość.

Stowarzyszenie Ratownicze „Nemo” im. Marka Zielińskiego w Zabrzu

Zabrze ul. Nowa Kolonia 2

KRS 0000614600 2016 ( 213 )

Sr.nemo.ratownictwo@gmail.com

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej, zwłaszcza w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi.
 • Propagowanie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
 • Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa.
 • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta, dzielnicy lub osiedla oraz pracowników zakładów pracy.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości u dzieci.
 • Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 • Organizacja i wspieranie akcji charytatywnych.
 • Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom.
 • Propagowanie i rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie i propagowanie wszelkich form wypoczynku służącemu rozwojowi sprawności i kultury fizycznej.
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Ratownictwo i ochrona ludności.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe w zakresie określonym od 1-17.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej VENI VICI

Zabrze ul. 3 Maja 16 ( 180 )

KRS 0000269704 2006


STOWARZYSZENIE ROZWOJU I WSPIERANIA OSÓB UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE „ZABRZE 4 ART.’’

Zabrze, ul. Dionizego Trocera 38A/2 (209)

KRS 0000723495 2018

Celem stowarzyszenia jest promocja odtwórczości historycznej oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, likwidowanie dystansu w poziomach wykształcenia i dostępie do edukacji w mieście i na wsi, szerzenie ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej.


Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

Zabrze ul. 3 Maja 13/15 ( 43 )

KRS 00000030 37 1996


Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”

Zabrze ul. Wolności 360 /1 ( 11 ) organizacja pożytku publicznego

KRS 0000504286 2014

www.zabrzanka.zabrze.pl

stzabrzanka@gmail.com

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach życiowych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków stowarzyszenia w sprawach ich dotyczących. Promowanie działań samopomocowych, a także pozafinansowe wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z zakresu:

 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • organizowania działań i różnego rodzaju form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • propagowania oraz organizowania wymiany miedzykulturowej w zakresie turystyki i krajoznawstwa w szczególności organizację wyjazdowych warsztatów, szkoleń, prelekcji, seminariów, wykładów oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • zaopatrywania w żywność najuboższych osób niepełnosprawnych, ich rodzin i osób z otoczenia poprzez współpracę z bankiem żywności,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
 • sprzedaży przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie SILESIAN GAMING ASSOCIATION

Zabrze, ul. Wolności 292 (27)

KRS 0000723509 2018

 • Celami stowarzyszenia są: działalność związana z graniem w gry planszowe, karciane lub bitewne, organizacja imprez z nimi związanych oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu, skupianie osób zajmujących się działalnością organizacji imprez z grami planszowymi, karcianymi oraz bitewnymi, upowszechnianie wiedzy o grach planszowych, karcianych oraz bitewnych, kultywowanie tożsamości regionalnej i narodowej.

Stowarzyszenie „SKRZYDŁA”

Zabrze ul. Lipowa 11 ( 140 )

KRS 0000687782 2017

 • Organizacja i prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi szkół niepublicznych, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Skrzydłami” w Zabrzu zwanej dalej „Szkołą”,
 • Prowadzenie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,
 • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, mających na celu pełny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka,
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi,
 • Wspomaganie Szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 • Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie tradycji Szkoły poprzez promowanie działalności i osiągnięć jej absolwentów,
 • Wspomaganie organizacji zajęć pozaszkolnych,
 • Doposażanie Szkoły poprzez zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu multimedialnego, przyborów szkolnych,
 • Prowadzenie działalności charytatywnej,
 • Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania w szkole,
 • Rozwijanie i prowadzenie innych form działalności, służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE ROWERY ZABYTKOWE – ZABRZE

Zabrze ul. Pszczyńska 5 ( 157)

KRS 0000888746 2021

Cel: Ocalenie od zapomnienia zabytków techniki militari i pojazdów zabytkowych, rekonstrukcja sylwetek historycznych związanych z formacjami wojskowymi i policji województwa śląskiego z okresu I i II wojny światowej, rekonstrukcja sylwetek historycznych, gromadzenie i pogłębianie wiedzy, kultywowanie dawnych zwyczajów, tradycji i zachowań, korzystanie z rekwizytów historycznych zgodnych z Ustawą o broni i amunicji z dnia 21.05.1999 r.


Stowarzyszenie Terapeutów „Edukacja i Rehabilitacja” ich rodzin oraz osób z otoczenia

Zabrze ul. Wyciska 5 ( 199 )

KRS 0000336116 2009 (w likwidacji)

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz dzieci zdrowych, a także aktywizowanie dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez:

 • Prowadzenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych
 • Propagowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • Upowszechnianie i organizowanie krajoznawstwa, turystyki, kultury fizycznej
 • Propagowanie innowacyjnych metod terapeutycznych
 • Udzielanie pozafinansowej pomocy rodzinom

Stowarzyszenie Transplantacji Serca – Koło „Zabrze”

Zabrze ul. Szpitalna 2 tel/fax 032 373 37 28 ( 42 )

E-mail: sts@stszabrze.aplus.pl

KRS 0000290458 1995

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do upowszechnienia leczenia ludzi metodą transplantacji serca, szczególnie przez:

 • organizowanie różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez transplantacje serca
 • udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca
 • inspirowanie władz i organów administracji państwowej do nowelizacji norm prawnych regulujących zagadnienia transplantacji serca
 • wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych
 • wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej
 • wspomaganie finansowania badań naukowych dotyczących przeszczepu serca
 • propagowanie zdrowego stylu życia

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Klub Kolarski WD-40 Biker”

Zabrze ul. Nad Kanałem 34b m 1 ( 18 )

www.mtb.amtra.pl

e-mail: wd40-biker@go2.pl

KRS 0000166373 2003


STOWARZYSZENIE WARSZTATY SPORTOWE STELLA

Zabrze, ul. 3 Maja 118/83 2021

KRS 0000889157 (106)

Cel: Upowszechnianie i rozwijanie szeroko pojętej kultury fizycznej i rehabilitacji oraz rozpowszechnianie jej wśród dzieci i młodzieży, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualna lub ruchową.


STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE “AKWEN GUIDO” (2017)

Zabrze ul. Sportowa 18A/18 (170)

KRS 0000699865

Celem stowarzyszenia jest tworzenie odpowiednich warunków do amatorskiego uprawiania wędkarstwa, działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w tym ochrony i racjonalnego użytkowania wód. W tym celu stowarzyszenia:

 • Prowadzi działania służące prawidłowemu utrzymaniu terenów dzierżawionego akwenu.
 • Organizuje zawody wędkarskie
 • Prowadzi działalność informacyjną, popularyzacyjną amatorskie uprawianie wędkarstwa.
 • Prowadzi działania wspierające ochronę środowiska, w tym prawidłowe użytkowanie wód.

Stowarzyszenie „WIEDZA” Zabrze

Zabrze ul. Św. Urbana 12a/13 ( 167)

KRS 0000252399 2006

 • Propagowanie wiedzy, nauki i umiejętności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Stwarzanie warunków dla pogłębiania wykształcenia dla wszystkich środowisk miasta, wspomaganie rozwoju wspólnot lokalnych poprzez realizacje celów statutowych
 • Inicjowanie i wspieranie szerokiego spektrum przedsięwzięć mających na celu rozwój oświaty, kultury, nauki oraz tradycji
 • Wspieranie inicjatyw nauczycieli i pedagogów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk szkolnych
 • Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu, stwarzanie warunków do wypoczynku i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 • Propagowanie problematyki dotyczącej ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich, procesów integracji europejskiej

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości „Dobry Dom”

Zabrze ul. Mikulczycka 4/9 ( 200 )

KRS 0000318306 2008


Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Rodzin IN LOCO

Zabrze ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18a/22 ( 153 )

KRS 0000230633 2004

 • Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Stowarzyszenie Wspierania Sportu Młodzieżowego „PROMOTOR”

Zabrze ul. Jana Matejki 6 ( 98 )

KRS 0000004604


STOWARZYSZENIE ZJEDNOCZENI DLA POLSKI

Zabrze, ul. Gagarina21 (145)

KRS 0000793134 2019

Celem działania organizacji jest propagowanie idei zmierzających do umacniania demokracji, wolności obywatelskiej, praworządności, wolności gospodarczej oraz patriotyzmu, tworzenie i propagowanie inicjatyw zachęcających społeczeństwo do licznego udziału w wyborach i referendach, propagowanie nowoczesnych metod głosowania w wyborach i referendach – w szczególności przez e – voiting.


Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Zabrze ul. Franklina Roosevelta 26-28

KRS 0000523322 2014 ( 204 )

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie etycznego biznesu poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Integracja i wspieranie środowisk biznesowych
 • Rozwijanie dobrych praktyk biznesowych
 • Interdyscyplinarne doradztwo naukowe i etyczne dla środowisk biznesowych
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach etycznych
 • Rozwijanie i popularyzacja założeń zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Doradztwo we wdrażaniu założeń normy ISO 26 000
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w tworzeniu strategii CSR
 • Rozwój etyk stosowanych, w szczególności etyki biznesu, etyki menadżerskiej, etyki środowiskowej
 • Upowszechnianie zasad racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania w oparciu o nowoczesne metody zarządzania oraz wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska
 • Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w celu promowania i wspierania etycznego biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • Innych podjętych przez Zarząd poprzez uchwałę

Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków

Zabrze ul. Władysława Broniewskiego 12/37 32/ 271 10 97 ( 139 )

KRS 0000204986 1994 organizacja pożytku publicznego

www.niepelnosprawni.nurkowie.zabrze.pl

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 • Propagowanie idei nurkowania osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie szkoleń nurkowych i nurkowań rekreacyjnych osób niepełnosprawnych
 • Szkolenie kadry

Śląskie Stowarzyszenie Różdżkarzy

Zabrze ul. Św. Floriana 9 ( 95 ) 25 KRS 0000006927 ( 1989)

 • Wspieranie rozwoju regionu Śląska w zakresie gospodarczym, społecznym, naukowym i edukacyjnym. Działanie dla dobra ogółu, a także dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego każdego człowieka za pomocą metod racjonalnego wykorzystywania zjawisk radiestezyjnych.
 • Edukowanie społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z wykorzystywania zjawisk radiestezyjnych w życiu gospodarczym, społecznym i indywidualnym, a także w zakresie zagrożeń dla środowiska biologicznego wynikających ze strony promieniowania geopatycznego.
 • Rozwijanie u osób zainteresowanych ich zdolności radiestezyjnych i paranormalnych.
 • Prowadzenie badań w zakresie radiestezji i zagadnień pokrewnych. Pogłębianie wiedzy w tych dziedzinach.

Śląsko Małopolskie Stowarzyszenie Inwestorów Zabrze

Zabrze ul. Księdza Madei 1 ( 194 )

KRS 0000291766 2007

 • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego przyczyn
 • Promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego gmin, miast i województw oraz lokalnego rynku pracy
 • Udzielanie pomocy doradczej osobom planującym założenie własnej działalności gospodarczej
 • Promocja przedsiębiorczości i organizacja szkoleń prowadzących do pogłębiania wśród instytucji publicznych i podmiotów prywatnych wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i prawa
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może służyć rozwojowi gospodarczemu regionu
 • Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie biznesu i działalności zawodowej w zawodach menadżerskich
 • Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami
 • Świadczenie usług doradczych i eksperckich dla osób podejmujących działalność gospodarczą, przedsiębiorców i organów administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z działalnością gospodarczą i organizację rynków pracy
 • Organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą
 • Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji w zakresie wynikającym ze statutowych celów stowarzyszenia
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, współpraca z przedsiębiorcami i właściwymi organami administracji oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska
 • Promocja i szkolenia prowadzące do pogłębiania wśród instytucji publicznych i podmiotów prywatnych wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Śmiercioodporni

Zabrze ul. Johanna Goethego 32

KRS 0000624744 ( 135 )

www.smiercioodporni.pl 2016

kontakt@smiercioodporni.pl

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, prozdrowotnej i kulturalnej m.in. poprzez:

 • Działania na rzecz kultury jazdy pojazdami mechanicznymi, zwłaszcza motocyklami,
 • Aktywizacje osób niepełnosprawnych zwłaszcza ofiar wypadków drogowych z udziałem motocykli,
 • Działalność na rzecz integracji, reintegracji ofiar wypadków drogowych,
 • Pomoc ofiarom wypadków motocyklowych w powrocie do jazdy pojazdami mechanicznymi,
 • Propagowanie wprowadzania przepisów drogowych, które ułatwiają powrót ofiar wypadków drogowych do prowadzenia pojazdów mechanicznych , zwłaszcza motocykli,
 • Krzewienie wiedzy na temat pierwszej pomocy i techniki jazdy pojazdami mechanicznymi,
 • Ochronę i promocję zdrowia, zwłaszcza w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na pomoc w przypadkach wypadków drogowych,
 • Edukację w zakresie obowiązkowego i nieobowiązkowego wyposażenia pojazdów mechanicznych, Wspieranie organizacji i instytucji związanych z ratownictwem oraz współpraca z nimi,
 • Wprowadzanie innowacji na polu wyposażenia obowiązkowego i nieobowiązkowego pojazdów mechanicznych,
 • Promowanie odpowiedzialnych postaw na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem na umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych,
 • Wsparcie instytucji związanych z motoryzacja ze szczególnym naciskiem na podobne organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne działające na polu motoryzacji zwłaszcza szkoły o profilu mechanicznym i motoryzacyjnym) oraz szkoły nauki jazdy,
 • Promowanie samochodów, motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych jako elementów kultury, historii i dziedzictwa narodowego,
 • Promocję miasta Zabrze i województwa śląskiego,
 • Współpraca z władzami lokalnymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także ze środowiskami artystycznymi,
 • Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowych z funduszy europejskich.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Zabrzu

Zabrze ul. Wolności 292 ( 104 )

 • Organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin
 • Pomoc w wychowaniu moralnym i patriotycznym młodego pokolenia i krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii i żołnierzach Polski Podziemnej
 • Upamiętnienie miejsc walki żołnierzy Armii Krajowej i miejsc ich kaźni, roztoczenie opieki nad grobami poległych kolegów
 • Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczenia dorobku historycznego Armii Krajowej i jej żołnierzy
 • Współdziałanie z fundacjami o pokrewnych celach
 • Organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych
 • Uzyskiwanie uprawnień kombatanckich dla tych członków, którzy dotychczas ich nie uzyskali oraz wdów i wdowców po kombatantach
 • Prowadzenie działalności gospodarczej dla osiągnięcia celów statutowych
 • Opracowanie koncepcji rozwoju sieci regionalnych, ogólnopolskich, europejskich szlaków kulturowych w Polsce
 • Koordynacja wszelkich prac związanych z procesem odtwarzania historycznych szlaków poszczególnych regionów Europy oraz rozwoju turystyki kulturowej, której ideą jest łączenie narodów i krajów europejskich
 • Koordynowanie działań podmiotów włączających się w rozwój szlaków kulturowych
 • Kształtowanie nowego wymiaru przestrzeni turystycznej w oparciu o utrwaloną, wielowiekową spuściznę europejskich wartości kulturowych
 • Koordynowanie wspólnych inicjatyw organizacyjnych i promocyjnych podmiotów rozwijających turystykę alternatywną na trasach łączących miejsca i obiekty kulturowe
 • Zorganizowanie właściwego obiegu informacji o przedsięwzięciach i inicjatywach podejmowanych na szlakach kulturowych w poszczególnych regionach Polski i Europy oraz udział w ich promocji w kraju i zagranicą
 • Rozpowszechnianie idei funkcjonowania dziedzictwa kulturowego na regionalnych, ogólnopolskich oraz europejskich szlakach kulturowych
 • Tworzenie zintegrowanej sieci komunikacyjno-informacyjnej miejsc i obiektów kulturowych dla wspólnej promocji i marketingu na polskich szlakach kulturowych
 • Tworzenie systemów identyfikacji wizualnych miejsc i obiektów położonych na szlakach kulturowych
 • Wspieranie działań promocyjnych i marketingowych obszarów turystyki kulturowej
 • Koordynacja budowania spójnej i efektywnej strategii marketingowej miejsc i obiektów kulturowych
 • Koordynowanie działań różnych podmiotów tworzących spójną politykę rozwoju szlaków kulturowych oraz ich promocję
 • Rozwój infrastruktury obejmującej szlaki historyczne i tematyczne w tym oznakowanie tras przebiegu oraz atrakcji znajdujących się na tych szlakach
 • Tworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu turystyki kulturowej
 • Kreowanie spójnego wizerunku szlaków kulturowych na mapie regionalnych, ogólnopolskich oraz europejskich dróg kulturowych

Towarzystwo Artystyczne T.ART Zabrze

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 ( 66 )

KRS 0000385417 2011

 • Szerzenie i propagowanie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
 • Wspieranie działalności artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej Zakątka Artystycznego MACIEJKI z siedzibą w Zabrzu przy ul. Srebrnej 6
 • Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
 • Prowadzenie działalności charytatywnej
 • Wspieranie twórczości lokalnych artystów i środowisk twórczych
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Konsultantów Polskich o/Katowice

Zabrze ul . Wiktora Brysza 8 ( 68 )

KRS 0000096355 1982

 • Skupianie i organizowanie konsultantów ze wszystkich dziedzin i specjalizacji zawodowych
 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć myśli naukowej i technicznej oraz popularyzacja zagadnień konsultingu w kraju i za granica
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zasad etycznych członków Towarzystwa
 • Ochrona praw i interesów zawodu członków Towarzystwa oraz materialne i organizacyjne wspomaganie ich statutowych działań
 • Umacnianie więzi zawodowych i pozazawodowych członków Towarzystwa

Towarzystwo Mieszkańców Maciejowa

Zabrze ul. Johanna Pestalozziego 16 ( 96 )

KRS 0000017698 1992

 • Integrowanie mieszkańców dzielnicy wokół wspólnego rozwiązywania problemów i słusznych interesów tak aktualnych jak i perspektywicznych obejmujących szczególnie sprawy związane z:
 • Ochroną środowiska
 • Ładem przestrzennym
 • Pomocą społeczną
 • Oświatą i kulturą
 • Bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • Estetyka i czystością dzielnicy

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Zabrzu

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 1989 ( 70 ) 27

 • Realizacja zapotrzebowania społecznego poprzez tworzenie organizacyjnych form dla uczuć i tendencji nurtujących część społeczeństwa polskiego, pielęgnowanie schedy kulturowej i kulturotwórczej Lwowa i Ziemi Lwowskiej będącej integralna częścią kultury i tradycji polskiej
 • Krzewienie idei przyjaźni, umacnianie ścisłych patriotycznych w treści więzi pomiędzy członkami Towarzystwa, a mieszkańcami Lwowa i Ziemi Lwowskiej
 • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju współpracy kulturalnej, naukowo-technicznej, gospodarczej oraz sportowo-turystycznej między Towarzystwem a podobnymi organizacjami społecznymi lub instytucjami we Lwowie i Ziemi Lwowskiej

Zabrze ul. Szymały 11 (187)

KRS 0000006958 (2001)

Celem działania jest inicjowanie działań kulturalno – oświatowych i rozwojowych na terenie dzielnicy Makoszowy, organizowanie imprez, spotkań autorskich, wystaw dorobku artystycznego z zakresu kultury – zgodnie z § 5 statutu.


Towarzystwo Miłośników Rokitnicy

Zabrze ul. Nowowiejskiego 41a ( 187 )

KRS 000331528 2007

Celem działalności Towarzystwa jest rozwój dzielnicy Rokitnica i realizacja zadań na rzecz ogółu społeczności, w tym:

 • Zbieranie i popularyzowanie wiedzy o Rokitnicy oraz jej historycznych i kulturalnych tradycjach
 • Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony pamiątek, zabytków historycznych oraz pomników przyrody
 • Inspirowanie oraz współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, wystaw artystycznych i historycznych
 • Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, integrowanie mieszkańców
 • Podejmowanie działań w zakresie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i poprawy estetyki otoczenia

Towarzystwo Miłośników Zabrza

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 271-62-51 ( 13 )

KRS 0000013734 1969

 • Popularyzowanie wiedzy o mieście, historycznych i kulturowych tradycjach ziemi zabrzańskiej i regionu górnośląskiego
 • Propagowanie perspektyw rozwojowych miasta
 • Współpraca z władzami miasta oraz innymi organizacjami w zakresie ochrony pamiątek, cmentarzy, pomników i zabytków historycznych
 • Mecenat nad osobami zajmującymi się działalnością kulturalną, oświatową i artystyczną ze szczególnym propagowaniem twórców działających na rzecz miasta
 • Współudział w organizowaniu wystaw artystycznych i historycznych, spotkań autorskich, przeglądów kulturalnych oraz innych imprez
 • Patronat nad coroczną imprezą pod nazwą „Zabrzański Wrzesień”

TOWARZYSTWO MOTUS

Zabrze, ul. Anieli Krzywoń 12/1

KRS 0000750270 2018 (136)

 • Promowanie komunikacji poprzez język migowy, wspieranie wszelkich form edukacji w zakresie języka migowego, zrzeszenie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem i udzielanie im wsparcia w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem , udzielanie porad prawnych osobom z dysfunkcjami słuchu, kształcenie umiejętności odbioru wypowiedzi słownej, rozwijanie sprawności pragmatycznej, sytuacyjnej i społecznej niesłyszących, integracja osób niesłyszących i słabo słyszących ze środowiskiem społecznym słyszących, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabo słyszących w życiu społecznym i gospodarczym, organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczeń wykonywanych przez członków Motus oraz ułatwianie podnoszenia ich zawodowych kwalifikacji, opieka nad adeptami sztuki tłumaczenia, wspieranie nauki i doskonalenia znajomości języka migowego, przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących, kreowanie właściwego stosunku do języka migowego, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej oraz ich rodzin i opiekunów, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz słabo słyszącej oraz ich rodzin i opiekunów, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz słabo słyszącej oraz ich rodzin i opiekunów wraz z dziećmi słyszącymi i ich rodzicami oraz opiekunami w celu niwelowania barier komunikacyjnych, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród osób niesłyszących i słabo słyszących wraz z osobami słyszącymi, organizowanie kursów , szkoleń, prelekcji i warsztatów z różnych dziedzin.

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Zabrzu

Zabrze ul. Lucjana Szenwalda 2 (90) 2010

 • Czynny udział w tworzeniu właściwych warunków działania bibliotek szkolnych
 • Integracja środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy
 • Działania na rzecz podnoszenia rangi biblioteki szkolnej i statusu nauczyciela bibliotekarza
 • Ochrona interesów zawodowych środowiska nauczycieli bibliotekarzy
 • Działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży
 • Kształtowanie twórczej postawy zawodowej, popieranie inicjatyw zawodowych, doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy
 • Reprezentowanie nauczycieli bibliotekarzy w kraju i za granicą

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce o/Zabrze

Zabrze ul. Wolności 278 271-73-92 ( 16 ) – organizacja pożytku publicznego

KRS 0000344726 1970

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt “Psitulmnie”

Zabrze ul. Bytomska 133 032 2714797

Poniedziałki-piątki 10.00-17.00

Soboty, niedziele i święta 10..-15.00

www.psitulmnie.pl

E-mail: zwierzak@psitulmnie.pl

 • Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką
 • Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska
 • Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów praw, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie

Zabrze ul. Wolności 241 (oficyna) 32 630-11-20 ( 8 ) – organizacja pożytku publicznego

KRS 0000321492 1996

zabrze@tpba.pl

www.bratalbert.e-zabrze.pl

 • Ośrodek Wsparcia dla Kobiet:
 • ü Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • ü Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

Zabrze, ul. Ofiar Katynia 48, tel. 32 630 11 22 owdkzabrze@tpba.pl

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Zabrze, ul. Kochanowskiego 26, Tel 32 630 11 23 przytuliskozabrze@tpba.pl

 • Punkt Dobroczynny

Zabrze, ul. 3 Maja 34, 32 630 11 49 punktdobroczynny@tpba.pl

 • Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym w duchu patrona, św. Brata Alberta.

TOWARZYSTWO POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Zabrze, ul. Sądowa 6/8 2021 (199)

KRS 0000892631

 • Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej i edukacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach zmierzających do poprawy jakości opieki psychologicznej w szczególności nas rzecz dzieci, młodzieży i seniorów w trudnej sytuacji.

Zabrze ul. Ireny Kosmowskiej 15/1 II Klinika Neurologii ( 40 )

KRS 0000219264 1997


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców woj. śląskiego

Zabrze Plac Norberta Kroczka 6 274-23-56 ( 55 )


TRZY KROKI DO SZCZĘŚCIA

Zabrze, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 (203)

KRS 0000692901 (2017)

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia, aktywizacji i integracji społecznej, w szczególności poprzez:

 • Wykonywanie zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • Działalność charytatywna
 • Promocja zdrowia
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych
 • Wspieranie i promocja działalności kulturalnej
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym turystyki sakralnej.
 • Podtrzymanie, umacnianie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Wspieranie działań mających przeciwdziałać patologiom społecznym
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej.
 • Działalność na rzecz ochrony, własności i praw człowieka, atakże działlnia na rzecz rozwoju demokracji
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

Turystyczny Klub Żeglarski „Klar”

Zabrze ul. Botaniczna 2 ( 84 ) 0 602 330 895, 0 601 403 164

KRS 0000001816 1990 organizacja pożytku publicznego

www.klar.zabrze.pl

 • Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego przez uprawianie turystyki żeglarskiej
 • Propagowanie i rozwijanie turystyki żeglarskiej i jej walorów rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania go wśród dzieci i młodzieży
 • Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności żeglarskich przez organizację szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie i motorowodne zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Żeglarskiego i polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
 • Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej przez organizowanie rejsów śródlądowych na bazie posiadanego sprzętu oraz umożliwienie korzystania z tego sprzętu osobom posiadającym wymagane przepisami uprawnienia
 • Organizowanie imprez żeglarskich o charakterze sportowo-turystycznym
 • Organizowanie rejsów morskich na bazie posiadanego sprzętu oraz czarterowanego sprzętu
 • Wszelka inna działalność sprzyjająca rozwojowi klubu oraz realizacji jego celów statutowych

Turystyczny Klub Żeglarski „Kornelius”

Zabrze ul. Stanisława Struzika 6/10 275 34 44 ( 63 )

www.kornelius.zabrze.net.pl

kornelius@kornelius.zabrze.net.pl

KRS 0000002616 1993

 • Rozwijanie zamiłowań krajoznawczych, umiejętności turystycznych i żeglarskich zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
 • Szerzenie i upowszechnianie kultury turystyki, kultury fizycznej i sportu
 • Wykorzystywanie poznawczych i wypoczynkowych walorów turystyki, a w szczególności turystyki żeglarskiej
 • Propagowanie potrzeby zachowania i ochrony zwierząt, odnowy środowiska naturalnego, a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Turystyczny Klub Żeglarski „Oskard”

Zabrze ul. Szybowa 2 ( 62 )

KRS 0000056472 1997

 • Budzenie i pogłębienie umiłowania kraju ojczystego przez uprawianie turystyki a w szczególności żeglarskiej i motorowodnej
 • Propagowanie i rozwijanie turystyki żeglarskiej i motorowodnej
 • Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności żeglarskich przez organizacje szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie i motorowodne zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Motorowodnego i narciarstwa Wodnego
 • Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej przez organizowanie rejsów sródlądowych na bazie posiadanego sprzętu oraz umożliwienie korzystania z w/wym. sprzętu osobom posiadającym wymagane przepisami uprawnienia
 • Organizowanie imprez żeglarskich o charakterze sportowo-turystycznym
 • Szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki żeglarskiej poprzez organizowanie rejsów morskich

„WIECZNIE MŁODZI”

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000412725 2012 ( 133 )

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności na rzecz aktywności życiowej i rozwijanie swoich pasji w każdym wieku poprzez:

 • Budowanie więzi międzyludzkich, miedzy społecznych , i międzykulturowych.
 • Dbałość o ochronę zdrowia
 • Dbałość o ochronę środowiska i przyrody.
 • Dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego.
 • Dbałość o ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 • Wszechstronne wspieranie wszystkich w realizacji swoich pasji.
 • Poszerzanie wiedzy.
 • Aktywności zawodowych poszczególnych osób:
 • Poszkodowanych przez los
 • Niepełnosprawnych
 • Którzy mają trudną sytuacje życiową

Wielka Flota Zjednoczonych Sił

Zabrze ul. Dworcowa 9/16 tel. 0889466244, 0501522211 ( 158 )

KRS 0000235849 2005

WIELKAFLOTAZABRZE@gmail.com organizacja pożytku publicznego

www.facebook.com/wielkaflotazjednoczonychsił

 Prowadzenie programów wspierających inicjatywy społeczne, kulturalne, sportowe

 Inicjowanie, prowadzenie, wpieranie działalności z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 Organizowanie zjazdów, sympozjów, szkoleń, warsztatów, kursów.

 Wspieranie dzieci i młodzieży, których rodzice są osobami bezrobotnymi

 Podejmowanie starań w celu jak najszerszego zrzeszania rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci i młodzieży w propagowaniu idei i celów stowarzyszenia.

 Organizowanie stażów, stażów zagranicznych oraz praktyk szkolnych, studenckich, absolwenckich. Organizowanie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych i absolwentów szkół.

 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami (MOPR, CARITAS, PRZYTULISKO)

 Podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia( kursy: wychowawców kolonijnych, kierowników kolonii, opieki przedmedycznej.

 Krzewienie szeroko pojętej kultury ekologicznej i rozwijanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia


Zabrzanie Pozytywnie Aktywni

Zabrze ul. Ludwika Zamenhofa 56 ( 131 )

KRS 0000419519 ( 2012 )

1.Rozwijanie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 • Aktywne uczestnictwo w organizacji i przygotowaniu zajęć sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • Promocja zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, jako alternatywa dla nałogów i chorób cywilizacyjnych
 • Integracja rodzin i środowisk lokalnych
 • Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym
 • Propagowanie turystyki jako formy aktywnego spędzania czasu
 • Organizowanie szkoleń i obozów sportowych
 • Promowanie regionu ( miasta, gminy, powiatu ) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,
 • Udział w imprezach kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 • Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych
 • Wspieranie w rozwoju utalentowanej młodzieży szczególnie będącej mieszkańcami Zabrza
 • Promowanie partnerstwa w w/wym. obszarze
 • Inspirowanie procesów doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • Wspieranie inicjatyw kulturalnych wymiarze lokalnym i regionalnym
 • Doskonalenie świadomości i kompetencji w zakresie funduszy europejskich.

Zabrzańska Międzyszkolna Rada Rodziców

Zabrze ul. Wandy 1 0607520345 ( 107 )

KRS 0000011934 2000

 • Ochrona praw rodziców i uczniów
 • Wpływanie na politykę edukacyjną realizowaną przez zabrzańskie władze samorządowe i oświatowe
 • Podnoszenie świadomości rodziców jako pierwszych i najważniejszych nauczycieli i wychowawców w zakresie ich odpowiedzialności za wychowanie i wykształcenie dzieci
 • Włączenie rodziców i rad rodziców do rzeczywistej współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkolnictwa publicznego i niepublicznego
 • Demokratyzacja i uspołecznienie szkół publicznych i niepublicznych
 • Zwiększenie wpływu rodziców i uczniów oraz ich przedstawicielskich organów na kształt życia szkolnego
 • Aktywny i świadomy współudział rodziców i rad rodziców w budowaniu partnerstwa: rodzina-szkoła-środowisko lokalne-gmina
 • Reprezentowanie społeczności rodziców zabrzańskich szkół i ochrona ich interesów
 • Współtworzenie warunków do podjęcia i prowadzenia partnerskiego dialogu ze środowiskiem nauczycielskim
 • Wspieranie środowiska uczniowskiego we wszystkich działaniach na rzecz podniesienia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków nauki
 • Wspieranie środowiska nauczycielskiego we wszystkich działaniach na rzecz podniesienia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków życia nauczycieli

Zabrzański Klub Fantastyki

Zabrze ul. Wolności 350 A ( 151 )

KRS 0000228404 2004

 • Propagowanie twórczości w zakresie fantastyki oraz wspieranie wszelkich form aktywności, związanej z fantastyką, zwłaszcza wśród młodzieży
 • Propagowanie szeroko pojętej fantastyki jako sposobu spędzania wolnego czasu
 • Gromadzenie w swych szeregach twórców, miłośników i sympatyków szeroko pojętej fantastyki
 • Angażowanie swoich członków do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta, które jest siedzibą stowarzyszenia

Zabrzański Klub Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

Zabrze ul. Dworcowa 5 ( 83 )


Zabrzański Związek Hodowców Drobnego Inwentarza

Zabrze ul. Kasztanowa 4 tel: 32/ 273 82 09 ( 178 )

KRS 0000267040 2006

 • Celem związku jest zrzeszanie hodowców królików, gołębi, drobiu ozdobnego i ptaków egzotycznych.
 • Podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli.

Zabrzańskie Stowarzyszenie Fotograficzne „FOTOSESJA”

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000319907 2008 ( 67 )

zsf_fotosesja@wp.pl

www.fotosesja.cba.pl

Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej, wspierania inicjatyw społecznych ukierunkowanych na:

 • Zrzeszanie osób interesujących się fotografią
 • Działalność szkoleniową i edukacyjna w zakresie fotografii
 • Upowszechnianie fotografii jako formy przekazu otaczającej nas rzeczywistości
 • Popularyzację fotografii jako dziedziny kultury i sztuki
 • Promocję Polski, a w szczególności miasta Zabrze i regionu śląskiego
 • Doskonalenie warsztatu fotograficznego członków stowarzyszenia
 • Ochronę wypowiedzi i praw autorskich
 • Reprezentowanie ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i samorządowych
 • Prowadzenie działalności charytatywnej i społecznej
 • Promocję i ochronę kultury, sztuki i tradycji oraz działalność kulturalną
 • Popularyzację prac i dorobku twórców nieprofesjonalnych
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • Aktywizację kulturową mieszkańców miasta
 • Integrację środowisk istniejących w obrębie społeczności lokalnych
 • Umożliwianie rozwoju i kształcenia twórcom nieprofesjonalnym
 • Działalność oświatową: naukę, edukację i wychowanie
 • Promocję ludzi, organizacji, instytucji przyczyniających się do postępu w dziedzinie kultury i sztuki

Zabrzańskie Stowarzyszenie Inicjatyw i Promocji

Zabrze ul. Piastowska 11 ( 108 )

KRS 0000017216 2000


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin

Zabrze ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 1 ( 7 )

KRS 0000008391 1998

E-mail: zabrzanskiekobiety@op.pl tel. 502 399 582

www.republika.pl/zskiir

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób, grup społecznych i społeczności lokalnych dla popraw jakości życia. Dla realizacji powyższego celu stowarzyszenie realizuje cele szczegółowe i podejmuje działania w następujących obszarach:

 • Wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Wspierania i upowszechniana kultury fizycznej
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.
 • Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prawnego i psychologicznego.
 • Działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w obszarach związanych z działalnością stowarzyszenia.
 • Działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w obszarach związanych z działalnością stowarzyszenia.
 • Działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Rewitalizacji.

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego.

Zabrze ul. 3 Maja 91 A ( 186 )

KRS 0000278040 2007

E-mail: a.mandrysz@op.pl

 • Prowadzenie orkiestry dętej mając na uwadze zachowanie dorobku oraz wieloletniej tradycji muzykowania górniczych orkiestr dętych na Śląsku.
 • Stworzenie swym członkom odpowiednich warunków dla doskonalenia umiejętności muzycznych.
 • Rozwój edukacji działalności muzycznej poprzez organizację koncertów i audycji szkolnych oraz artystycznych imprez okolicznościowych.
 • Planowanie i organizacja stałych imprez muzycznych na przestrzeni roku.
 • Organizacja plenerowych koncertów oraz współpraca z instytucjami w organizowaniu na terenie miasta festiwali muzycznych.
 • Współdziałanie z instytucjami i ośrodkami kultury w mieście w celu stworzenia wspólnej i bogatej bazy kulturalnej miasta i regionu.
 • Współpraca z instytucjami administracji samorządowej i państwowej , a w szczególności z dyrekcją Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kupców „Wolny Handel”

Zabrze ul. Władysława Jagiełły 5/3a (adres dla korespondencji) ( 9 )

KRS 0000448752 2013

 • Popieranie i rozwój działalności gospodarczej członków stowarzyszenia
 • Ochrona i obsługa prawna członków świadczących usługi w zakresie sprzedaży, usług gastronomii i innych
 • Reprezentacja członków wobec władz, instytucji i innych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych
 • Podnoszenie zawodowych kwalifikacji, krzewienie poczucia godności, solidarności zawodowej oraz czuwanie nad poziomem etycznym i zawodowym członków
 • Prowadzenie działalności reklamowej i charytatywnej
 • Bronić praw jednostkowych i grupowych
 • Wspierać inicjatywy stwarzające miejsca pracy
 • Dążyć do stosowania wysokości opłat od warunków w jakich odbywa się handel
 • Być partnerem władz, instytucji państwowych, samorządowych i społecznych podejmowaniu decyzji dotyczących handlu i uczestniczyć w tworzeniu aktów prawnych, upominając się o interesy naszych środowisk.

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kupieckie

Zabrze ul. Dworcowa 5 0 501 378 590 ( 28 )

KRS 0000068867 1989

 • Celem Stowarzyszenia jest oparta na tradycji stanu kupieckiego i współczesnych uwarunkowaniach działalność organizacyjna na rzecz środowiska kupców, gastronomików, przedsiębiorców oraz osób świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej a także kultywowanie i tworzenie tradycji i obyczajów stanu kupieckiego, ochrona jego interesów zawodowych i społecznych

Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji

Zabrze ul. Korczoka 60/22 ( 71 )

KRS 0000464206 ( 2013 )

kontakt@zsmm.pl

www.zsmm.pl

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez:

 • Promocję miasta Zabrze i województwa śląskiego, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenie miasta Zabrze i województwa ślaskiego,
 • Działania na rzecz ochrony zabytków motoryzacji i techniki oraz dotyczącej ich dokumentacji,
 • Restauracja pojazdów zabytkowych, rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych członków Stowarzyszenia oraz osób i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem,
 • Krzewienie wiedzy motoryzacyjnej, kultury motoryzacyjnej oraz promocja bezpieczeństwa na drogach,
 • Promowanie pojazdów zabytkowych oraz zabytków techniki ruchomej i nieruchomej jako elementów kultury, historii i dziedzictwa narodowego,
 • Stworzenie placówki muzealno-wystawienniczej prezentującej historię motoryzacji,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze i profilu działania, Współpraca z władzami lokalnymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także ze środowiskami artystycznymi,
 • Promocja turystyki i krajoznawstwa,
 • Działalność na rzecz ochrony zdrowia ze szczególnym naciskiem na promocje wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa i ochrony ludności,
 • Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • Promowanie ochrony środowiska i działalności proekologicznej, promowanie ochrony zwierzat.

Zabrzańskie Stowarzyszenie Mieszkańców

Zabrze ul. Pokoju 35/25 ( od 2010 zwykle, 2012 KRS) ( 56 )

KRS 0000418589

aleksandriaklub@wp.pl

www. lepszaspoldzielnia.pl

Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezradności

społecznej, a w szczególności:

 • Obrona praw, godności i interesów członków i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, członków i mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców TBS, mieszkańców mieszkań komunalnych i zakładowych oraz ich rodzin.
 • Propagowanie idei spółdzielczości, wspieranie powstawania wspólnot mieszkaniowych, budownictwa komunalnego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
 • Upowszechnianie i wspieranie przekształcania lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym, spółdzielczym i mieszkań zakładowych w odrębną własność.
 • Poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa pomocy prawnej.
 • Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
 • Integracja społeczna i kulturowa środowisk lokalnych mieszkańców.

Zabrzańskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga”

Zabrze ul. Park Hutniczy 6 271-84-42 ( 110 )

KRS 0000007007 2000 33

 • Dbanie o zdrowie psychofizyczne społeczeństwa poprzez zmniejszanie zagrożenia choroba alkoholową, narkomanią i wynikającymi z nich negatywnymi konsekwencjami społecznymi oraz innymi przejawami patologii społecznej
 • Ochrona zdrowia psychicznego, pomoc w sytuacji przemocy
 • Szczególna troska o młodzież
 • Działalność na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin

Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów

Zabrze ul. Św. Urbana 3/5

KRS 0000209077 ( 143 )

 • Ochrona praw Romów
 • Wpływanie na politykę gospodarczą, społeczną i edukacyjną realizowaną przez władze samorządowe i administracji państwowej
 • Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i politycznym regionu
 • Współtworzenie warunków do podjęcia i prowadzenia partnerskiego dialogu ze środowiskiem lokalnym i krajowym
 • Zapewnienie właściwych warunków do zachowania i rozwoju dziedzictwa, tradycji, języka i kultury Romów
 • Wspieranie romskiego środowiska uczniowskiego we wszystkich dziedzinach na rzecz podniesienia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków nauki

Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ”Nowe Życie”

Zabrze ul. Brodzińskiego 4 email. k.a.nowezycie@wp.pl Skr. pocz. 176

www.nowezycie.rzsa.pl tel. 32 271 77 20

( 5 ) – organizacja pożytku publicznego

KRS 0000111765 1994

Celem działania stowarzyszenia w sferze działań publicznych jest:

 • Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych
 • Dążenie do trwałej abstynencji od alkoholu członków uzależnionych
 • Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu i przyjmowania innych środków zmieniających świadomość
 • Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod oraz sposobów leczenia wszelkich uzależnień, w tym szczególnie w chorobie alkoholowej.
 • Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
 • Działalności charytatywnej
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocji i organizacji wolontariatu
 • Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.

Zabrzańskie Towarzystwo Kultury Teatralnej

Zabrze Plac Teatralny 1 ( 118 )

KRS 0000516582 2014

 • Szerzenie i propagowanie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Podnoszenie rangi teatru w życiu społecznym.
 • Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
 • Szerzenie kultury teatralnej: twórczości scenicznej w różnorodnych formach organizacyjnych i artystycznych – w tym szczególnie ruchu amatorskiego –uczestnictwa w życiu teatralnym, wiedzy o teatrze, edukacji przez teatr.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań artystycznych i edukacyjnych oraz związków teatru z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i życia społecznego.
 • Krzewienie kultury i estetyki żywego słowa.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników ruchu teatralnego.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności animatorów kultury teatralnej.
 • Prowadzenie działalności charytatywnej.
 • Wspieranie twórczości lokalnych artystów i środowisk twórczych.

Zabrzańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodziny „Humanus”

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000518165 2014 ( 137 ) 34

www.stowarzyszeniehumanus.wp.pl

E-mail: stowarzyszeniehumanus.wp.pl

Celem stowarzyszenia jest wspieranie najważniejszej komórki społecznej jaka jest rodzina. Za główne cele swojego

działania stowarzyszenie „Humanus” uznaje:

 • Stwarzanie warunków do rozwoju społecznego, intelektualnego, duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego dziecka i jego rodziny.
 • Kształtowanie społeczeństwa lokalnego przy poszanowaniu jego prawa do godności i wolności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości takich jak wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.
 • Stwarzanie warunków do nawiązywania oraz utrwalania więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami.

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Zabrze ul. Jerzego Wyciska 5 032 271 43 52 tel/fax 032 2770053 ( 10)

KRS 0000004507 1992 organizacja pożytku publicznego

www.ztr.zabrze@poczta.onet.pl

E-mail: zabtow@poczta.onet.pl

Celem ZTR jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w następujących obszarach:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
 • działalności charytatywnej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • promocji i organizacji wolontariatu

Zabrzańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe

Zabrze ul. Szczęść Boże 25 of. ( 127 )


Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne

Zabrze ul. Zwrotnicza 13 ( 19 )

KRS 0000002762 1990

Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych poprzez utworzenie i wspieranie pierwszej ogólnokształcącej szkoły społecznej (podstawowej i liceum) w Zabrzu

www.naszaszkola.org.pl

E – mail:nasza_szkola@poczta.fm


Zespół Inicjatywny Funduszu Śląsk Pamięci Monte Cassino Zabrze

Zabrze ul. Bolesława Wallek – Walewskiego 9/2 ( 32 )

KRS 0000011802 1996

 Wspieranie wszelkich działań utrwalających pamięć zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 19

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 (COP) ( 36 )


Związek Górnośląski k/Zabrze

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 (COP) ( 65 )

KRS 000003109 1990

 • Podtrzymanie świadomości mieszkańców regionu górnośląskiego, iż są gospodarzami swej małej Ojczyzny, odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury w tym także za dialekt i zwyczaje, za bogactwa przyrody i piękno krajobrazu tej ziemi; za swą tożsamość, która mimo wszelkich przeszkód i niszczycielskich tendencji, zwłaszcza w ubiegłym półwieczu nie może zaniknąć, lecz powinna się nadal rozwijać, utrwalać i wzbogacać swymi wartościami skarbnicę kultury narodowej i europejskiej.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zabrze

Zabrze ul. Wolności 350a 271-10-06 ( 78 )

www.zabrze.zhp.pl

hufiec@zabrze.zhp.pl

 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka
 • Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności w tym wolności od wszelkich nałogów
 • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni
 • Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizacje, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą
 • Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi

Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału

Zabrze ul. Wyzwolenia 4 271 55 02 ( 123 ) (UWAGA – oddział w Zabrzu zawiesił działalność – wszelkie sprawy prowadzi Związek Inwalidów Wojennych RP okręg Katowice ul. Pocztowa 5, 40-032 Katowice, tel 032 253 96 52, poniedziałek – czwartek 8.00-14.00)


Związek Kombatantów RP i B. Więźniów Politycznych z/m Zabrze

Zabrze ul. Wyzwolenia 4 ( 25 ) UWAGA – oddział w Zabrzu zawiesił działalność – wszelkie sprawy prowadzi Śląski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 2 pok. 403, 40-032 Katowice tel. 032 259 93 25, zkrpibwp.katowice@op.pl


Związek Kynologiczny w Polsce o/Zabrze

Zabrze ul. Wolności 360 skr. poczt. 157 271-42-80, 370 15 92 ( 72 )

www.zabrze.zkwp.pl

zabrze@zkwp.pl

Celem Związku jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem eksteriorowym jak i użytkowym.


Związek Sybiraków koło Zabrze

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 (COP) ( 24 )

KRS 0000008401

(Cyfry w nawiasach – numer stowarzyszenia w ewidencji stowarzyszeń miasta Zabrze )

Bliższych informacji dotyczących działalności w/wym. stowarzyszeń można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Zabrzu ul. Wolności 286 pok. 106 I piętro ( tel. 032 3733450 ).

Widzisz błąd lub brak?
Napisz do nas: cop@um.zabrze.pl