Ewidencja alfabetyczna fundacji – stan na maj 2023 r.

27.07.2021

https://bip.miastozabrze.pl/doc/4211

Ewidencja alfabetyczna fundacji
mających siedzibę na terenie miasta Zabrze

Alfabetyczny wykaz fundacji ujętych w ewidencji Wydziału Spraw Obywatelskich

Alfabetyczny wykaz stowarzyszeń ujętych w ewidencji Wydziału Spraw Obywatelskich

„ARTERIA”

Zabrze ul. Gajowa 9

KRS 0000269041

Tel: 32 777 44 10 2006

e-mail: biuro@fundacja-arteria.pl

 • Upowszechnianie wiedzy o polskiej i światowej kulturze i sztuce
 • Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • Wspieranie praw i ochrona artystów profesjonalistów i amatorów oraz szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą
 • Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II ST. Venos Studio
 • Wspieranie działalności Instytutu IQ
 • Wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi
 • Wspieranie wszelkich form dialogu społecznego
 • Działanie na rzecz porozumienia i współpracy miedzy narodami, społeczeństwami i kulturami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej
 • Działalność kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego
 • Wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększaniu zatrudnienia, eliminacji i przeciwdziałania bezrobociu, rozwojowi samorządności i ochronie środowiska naturalnego
 • Działalność naukowa i oświatowa

BIAŁA GRUBA

Zabrze ul. Sikorskiego 118

KRS 000083677 2020

Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych i pomocy prawniczej, w tym za pomocą nowoczesnej technologii.

Inicjowanie i wspieranie działań służących popularyzacji i wolności człowieka i obywatela oraz możliwości ich obrony

Promowanie postaw solidarności wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych

Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dot. systemu prawa polskiego i innych państw

Działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa.


„COGITORIUM”

Zabrze ul. Czołgistów 47/2

KRS 0000441044 2012

fundacja.cogitorium@poczta.onet.pl

 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • Działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich członków
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
  – organizacje pozarządowe
  – przedmioty sektora ekonomii społecznej
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
  – Wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  – jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  – osoby fizyczne

„DLA DZIECKA”

Zabrze ul. Karola Hermisza 2c/20

KRS 0000367090 2010

 • Niesienie pomocy materialnej, finansowej i prawnej osobom z najbardziej zagrożonych grup społecznych

– niepełnosprawni

– przewlekle chorzy

– rodziny wielodzietne

– samotnym rodzicom znajdującym się w potrzebie

– dzieciom z rodzin patologicznych

– uzależnionym od nałogów

 • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych
 • Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

„Dobrzy Ludzie Dzieciom”

Zabrze ul. Kawika 26a/6

KRS 0000506542 2014

Celem fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.


GODLEW SYNERGY

Zabrze, ul. Tyska 8F 2020

KRS 0000841636

Fundacja będzie działać w zakresie i na rzecz ekologii, rozwojem i badaniami nad alternatywnymi źródłami energii. Drugim równorzędnym celem fundacji jest wspieranie dzieci, młodzieży oraz seniorów w życiu codziennym.


„KALI SIE BAJTLOM ŚLĄSKA FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ DZIECI’’

Zabrze, ul. Banachiewicza 13/1

KRS 0000723682 (2018)

 Celem fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością, chorobą lub innymi dysfunkcjami, zaburzeniami oraz umożliwienie im osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania we wszystkich sferach.


FUNDACJA ADAGIO

Zabrze, ul. Akacjowa 4 2021

KRS 0000886770

Celem działania fundacji jest działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie , atakże dorosłych artystów muzyków.


Fundacja Aktywności społecznej i Rozwoju Gospodarczego BRAS

Zabrze, ul. Karłowicza 10

KRS 0000613606 2020

Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego postępu społecznego, działalności na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomocy społecznej.


Fundacja „Andrzej” na Rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu

Zabrze ul. Wolności 192 organizacja pożytku publicznego

KRS 0000307781 2008 32/ 271 42 51

Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań na rzecz wspólnoty parafialnej opartych na wartościach chrześcijańskich w różnorodnych dziedzinach życia społecznego

 • Upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
 • Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin biednych i dysfunkcyjnych
 • Niesienie pomocy ludziom starszym i samotnym
 • Niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
 • Świadczenie pomocy osobom ubogim i potrzebującym
 • Świadczenie pomocy osobom bezrobotnym
 • Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki uzależnień oraz niesienie pomocy osobom uzależnionym
 • Wspieranie inwestycji parafialnych służących wymienionym celom

Fundacja „Betlehem Dom Chleba”

Zabrze ul. Dworcowa 3

KRS 0000061302 32/7337400, 531887731 organizacja pożytku publicznego

www.betlehem.pl 2001

e-mail: betlehem@betlehem.pl

Wspieranie, rozwój i prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności działalności wychowawczo-opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na rzecz ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymagającej szczególnej opieki.


FUNDACJA DREAM TEAM

Zabrze, ul. Adama Kawika 26A/6

KRS 0000785062 2019

 • Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia, działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz upowszechnianie problematyki kobiecej.

Fundacja Dzieci Etiopii „BARKOT”

Zabrze ul. Brodzińskiego 4

KRS 0000763822

fundacjabarkot@gmail.com

Działalność oświatowa i wychowawcza, kompleksowa pomoc dzieciom ulicy, dzieciom w trudnej sytuacji i ich rodzinom, wspieranie rozwoju rodziny poprzez udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, socjalnej, prawnej, opiekuńczej i edukacyjnej, zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym naturalnym lub zastępczym. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny w szczególności rodzinom z problemem uzależnienia oraz doświadczającym przemocy. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem poprzez działania wychowawcze, edukacyjne i psychoprofilaktyczne. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym, w szczególności osób bezdomnych. Ułatwienie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, które ukończyły program resocjalizacyjny. Profilaktyka i terapia uzależnień HIV/AIDS, zdrowia psychicznego oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, szkołami i placówkami naukowymi oraz mediami. Działalność charytatywna, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność ewangelizacyjna i misyjna.


„Fundacja Ekologiczna 3R”

Zabrze ul. Poznańska 1

KRS 0000529656 2014

biuro@fundacja3r.pl

www.fundacja3r.pl

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, budowa świadomości ekologicznej społeczeństwa, ochrona środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych, promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska, zwiększenie dostępności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony środowiska.


Fundacja Górnika Zabrze

Zabrze ul. Franklina Roosevelta 81 organizacja pożytku publicznego

KRS 0000414081 2012

 • Pomoc młodym adeptom piłki nożnej w szczególności poprzez szkolenie, wsparcie finansowe, sprzęt sportowy, infrastrukturę sportowa, integrację społeczna młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwój poprzez sport.
 • Wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei sportu wśród młodzieży, wśród emerytów i rencistów ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników Klubu Sportowego Górnik Zabrze i ich rodzin
 • Aktywizowanie społecznego i zawodowego młodzieży oraz osób starszych wokół szeroko pojętej idei sportu.
 • Wszechstronne wsparcie górników oraz byłych piłkarzy Górnika Zabrze i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

FUNDACJA IM. JANUSZA NOWAKOWSKIEGO

Zabrze, ul. Knurowska 8

KRS 0000866581 2021

 • Pomoc najmłodszym, starszym, chorym i cierpiącym, samotnie wychowującym dzieci
 • Wsparcie dla służby zdrowia, w tym szpitali, placówek medycznych oraz rodzinnych domów dziecka w zakresie sprzętowym i finansowym
 • Wsparcie dla instytucji publicznych , w tym policji, strazy pożarnej, straży miejskich, jednostek pogotowia ratunkowego, w zakresie finansowym i sprzętowym
 • Wsparcie dla sportowców

FUNDACJA KAPITAN ŚWIATEŁKO

Zabrze ul. Józefa Lompy 41 (2017)

KRS 0000493450

fundacja@kapitanswiatelko.pl

Celem fundacji jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności:

 • Szerzenie wiedzy o zagrożeniach w ruchu drogowym
 • Promowanie odpowiedzialnych zachowań i postaw wśród uczestników ruchu drogowego
 • Wspieranie rehabilitacji , rekonwalescencji i leczenia osób poszkodowanych w wypadkach
 • Wspieranie rehabilitacji i finansowanie leczenia osób, które w wyniku wypadków drogowych stały się osobami trwale niepełnosprawnymi.
 • Wspieranie zdrowia psychicznego i samopoczucia ofiar wypadków drogowych.
 • Celem fundacji jest propagowanie sportów i zdrowego stylu życia, w tym sportów motorowych, rowerowych, biegów i innych związanych bezpośrednio lub pośrednio z poruszaniem się w ruchu drogowym.
 • Organizacja, współorganizacja, patronaty i inne działania związane z zawodami samochodowymi, motocyklowymi, rowerowymi, biegowymi i innymi.
 • Zapewnianie uczestnictwa, w tym także osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniom w zawodach, treningach, szkoleniach i warsztatach związanych ze sportem, rekreacją i kultura fizyczną.
 • Propagowanie idei rywalizacji fair-play i przeciwdziałanie nielegalnemu dopingowi w sporcie.
 • Celem fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży poprzez aktywizację w sporcie i innych obszarach.
 • Celem fundacji jest inna działalność charytatywna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, związana bezpośrednio lub pośrednio ze sportami motorowymi, rowerowymi, biegami, edukacją, edukacją dla bezpieczeństwa, edukacją obywatelską, kulturą fizyczną, zdrowym stylem życia, przeciwdziałanie dopingowi, zażywaniem narkotyków i innych używek oraz w innych obszarach.

Fundacja „KORZENIE”

Zabrze, ul. Prof. Włodzimierza Zonna 46/5

KRS 0000752568 2018

 • Prowadzenie i wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o kulturze, muzyce, sztuce i możliwości ich wykorzystania w działaniach o charakterze profilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego regionu i kraju
 • Inicjowanie i prowadzenie działań z wykorzystaniem muzyki, sztuki, kultury, literatury i rekreacji na rzecz integracji społecznej z mniejszościami narodowymi, cudzoziemcami, osobami niepełnosprawnymi, osobami w w ieku emerytalnym oraz dziećmi i młodzieżą.
 • Rozwój dialogu kulturowego
 • Prowadzenie i wspomaganie działań charytatywnych.

FUNDACJA „MŁODZI NA PROGU”

Zabrze, ul. Wolności 198

KRS 0000898266 2021

mlodzinaprogu.biuro@gmail.com

mlodzinaprogu.pl

 • promocja wiary, kultury i wartości chrześcijańskich, działanie na rzecz dzieci i młodzieży, działalność charytatywna i społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, organizowanie działań ewangelizacyjnych w tym rekolekcji, kursów, seminariów, konferencji, organizowanie imprez masowych w tym o charakterze ewangelizacyjnym, tworzenie i wspieranie rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych, działalność edukacyjna, organizacja wolontariatu, promowanie sportu i zdrowego trybu życia.

FUNDACJA „MOTOER”

Zabrze, ul. Korczoka 86 2021

KRS 0000887627

 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, popularyzowanie turystyki samochodowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sportowego Niepełnosprawnych „NO LIMITS”

Zabrze ul. Opawska 45

KRS 0000403297 2011

 • Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie nabytych umiejętności przed urazem , który spowodował stały uszczerbek zdrowia
 • Dla najzdolniejszych i najbardziej pracowitych wychowanków specjalny cykl treningów i zajęć sportowych przygotowujących do udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych ( puchary, mistrzostwa, paraolimpiada)
 • Pomoc w rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
 • Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych
 • Stworzenie miejsc przystosowanych do uprawiania sportu przez niepełnosprawnych oraz ewentualna budowa budynków i obiektów, które mają na celu wspomóc rozwój sportowy, psychiczny i fizyczny osób niepełnosprawnych

Fundacja Na Rzecz Szkół Katolickich

41-807 Zabrze ul. Tarnopolska 3 tel. 032 271 21 32 organizacja pożytku publicznego od 2007.06.28

KRS 0000032332 2001

 • Powoływanie i organizowanie szkół katolickich
 • Gromadzenie środków i funduszy na ich utrzymanie
 • Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich
 • Kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowanie ich do godnego o twórczego udziału w życiu współczesnego świata

FUNDACJA POMOCY DUŻYM I MAŁYM ZWIERZĘTOM GACUŚ I KOKI

41-806 Zabrze, ul. Kalinowa 56 (wpisana w 2003 r. do KRS)

KRS 0000184479

 • Propagowanie i popularyzacja idei ochrony zwierząt
 • Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, dużym i małym oraz stwarzanie warunków do humanitarnego ich traktowania
 • Wspomaganie inicjatyw związanych z ochroną zwierząt
 • Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji na potrzeby ochrony zwierząt

Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań”

Zabrze ul. Emanuela Czogały 9 tel; 502311695

KRS 0000288303 2007

www.szara-przystan.pl organizacja pożytku publicznego

e-mail: szaraprzystan@op.pl

GG: 6540278

 • Ochrona zwierząt i ich praw
 • Leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pokrzywdzonymi lub porzuconymi oraz pomoc adopcyjna
 • Ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji
 • Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt
 • Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami ( Policja, Straż Miejska ) w celu wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, których przedmiotem są zwierzęta oraz pomoc w doprowadzaniu do osądzenia i ukarania przez odpowiednie organy osób, które w. w. czynów się dopuściły, jak też występowanie przed sądami i odpowiednimi organami w sprawach dotyczących ochrony praw zwierząt, w tym – w charakterze podmiotu wykonującego prawa strony w rozumieniu art. 39 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 03.106.1002 )
 • Działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt
 • Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.

FUNDACJA POMOST

Zabrze, ul. Wolności 276

KRS 0000531566 2014 (OPP od 2018)

Celem działania fundacji jest ograniczenie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających zakłady karne, pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności, organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona promocja zdrowia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność charytatywna.


FUNDACJA PROMYCZEK

Zabrze ul. Kazimierza Brodzińskiego 4

KRS 0000727129 (2018) w likwidacji

Celem fundacji jest działanie na rzecz godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym i osobistym poprzez zapewnienie opieki i warunków rozwoju dla dzieci a także zapewnienie opieki i pomocy innym niesamodzielnym członkom rodziny, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, promowanie sportu, organizowanie imprez na rzecz dzieci i młodzieży, kontynuacja programu edukacyjnego, finansowanie stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


FUNDACJA „PROPTER CORDIS”

Zabrze, ul. Niedziałkowskiego 49

KRS 0000822913 2020

Cel działania organizacji: rozwój medycyny, ochrona i promocja zdrowia, zwiększenie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa w szczególności w zakresie schorzeń sercowo – naczyniowych, podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego oraz wspieranie rozwoju naukowego, wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie medycyny, integracja i pogłębianie współpracy środowiska lekarzy kardiologów i innych współpracujących specjalności oraz personelu medycznego, rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy lekarzami kardiologami i innych współpracujących specjalności oraz personelu medycznego.


FUNDACJA RIVER//CITIES PLATFORM

Zabrze, ul. Gajowa 9

KRS 0000378924

INFO@RIVER-CITIES.NET

RIVER-CITIES.NET (2019)

Cele: propagowanie zrównoważonego rozwoju wód i terenów nadwodnych (waterfront) w kontekście kulturowym, edukacyjnym , społecznym i ekonomicznym oraz działania na rzecz wzrostu znaczenia tych terenów w życiu miast.


FUNDACJA ROZWOJU DIABETOLOGII

Zabrze, ul. Prof. Włodzimierza Zonna 80

KRS 0000745792 2018

Cele: działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem chorych na cukrzycę, powikłań cukrzycy o osób zagrożonych jej rozwojem, leczenia i rehabilitacji, działalność na rzecz oświaty, wychowania, edukacji i rozwoju osobistego z uwzględnieniem kształcenia studentów i specjalistów, działalność naukowa i naukowo – badawcza, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, kulturalno oświatowego, aktywności fizycznej i sportu oraz promocji zdrowego stylu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność charytatywna.


FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Zabrze, ul. Jordana 49/3

KRS 0000803921 2019

Cel: wspieranie edukacji międzynarodowej polegające na podejmowaniu działań wzbogacających ofertę edukacyjną dla wszystkich grup wiekowych, podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie w edukacji nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, podnoszenie poziomu kształcenia dzięki wykorzystaniu doświadczeń wynikających ze współpracy międzynarodowej, zwalczaniu wszelkich barier, podziałów i nierówności w dostępie do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych, wzmacnianiu współpracy międzynarodowej obszarze edukacji, wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania wspólnej tożsamości europejskiej, zapewnianiu w ramach możliwości dostępu do istniejących w świecie pomocy edukacyjnych w kształceniu młodzieży i dorosłych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością fundacji, współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, których działalność jest zgodna z celami statutowymi fundacji , przyznawanie nagród i stypendiów oraz organizowanie i prowadzenie programu stypendialnego mającego na celu pomoc uzdolnionej młodzieży, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz upowszechnianie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz narodowego, wspieranie upowszechniania nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania, organizowanie, finansowanie i prowadzenie podmiotów objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii

Zabrze ul. Szkolna 7i

KRS 0000482005 0 32 27611 79 2013

www.fripp.org.pl

e-mail: info@fripp.org.pl

 • Zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych, zarówno dla dorosłych jak i dzieci
 • Zwiększanie oferty pomocowej na rynku poprzez wprowadzanie nowych form pomocy w zależności od potrzeb podopiecznych Fundacji lub podopiecznych partnerów Fundacji.
 • Zmienianie stereotypów dotyczących pomocy psychologicznej panujących w społeczeństwie, a wpływających ograniczająco na gotowość do skorzystania z takiej pomocy.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi

Zabrze ul. Wolności 345a tel. 032 373 56 00

KRS 0000069136 1991 organizacja pożytku publicznego

www.frk.pl

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa.


Fundacja Rozwoju Medycyny Sercowo – Naczyniowej

Zabrze Gliwice

Zabrze ul. Wolności 182 2014

Celem działania fundacji jest wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia poprzez pomoc na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jakim jest Śląskie Centrum Chorób Serca, a w szczególności na prowadzoną w Śląskim Centrum Chorób Serca działalność medyczną z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, transplantacji oraz intensywnej terapii.


FUNDACJA SCHRON BOJOWY NR 38

KRS 0000712298

Zabrze ul. Jarzębia 14/13 (2018)

Celem działania fundacji jest działalność pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalności charytatywnej
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Rewitalizacji.

Fundacja „SKRZAT”

Zabrze ul. Kowalska 18

KRS 0000615617 2016

 • Celem fundacji jest promowanie idei oświaty wychowania i integracji dzieci przedszkolnych, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz wzbogacania możliwości edukacji i prawidłowego ich rozwoju, kształcenia i opieki, zarówno w stosunku do dzieci niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i dzieci bez zaburzeń rozwoju, z poszanowaniem ich potrzeb rozwojowych oraz praw/obowiązków rodziców do ich wiodącej roli w życiu ich dzieci.
 • Zapewnienie każdemu dziecku właściwego rozwoju i wysokiego poziomu kształcenia w przyjacielskim integracyjnym otoczeniu rówieśników i przy życzliwej opiece dorosłych.
 • Popularyzowanie idei integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych i reguł merytoryczno-organizacyjnych przy prowadzeniu przedszkoli oddziałami integracyjnymi, realizujących programy wychowania przedszkolnego zgodnie z zasadami pedagogiki.

FUNDACJA „SPOŁECZEŃSTWO 2.0”

Zabrze ul. 3 Maja 87B/11 (2020)

KRS 0000852010

Celem działania jest zwiększenie przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym, promowanie dostępu do informacji publicznej, upowszechnianie idei kontroli obywatelskiej, ochronę praw człowieka i równości wszystkich ludzi, wspieranie kultury lokalnej i regionalnej, aktywizacja społeczności lokalnej i budowanie świadomości społecznej obywateli, rozwój demokracji, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, wyznanie, preferencje seksualne, stan zdrowia czy status społeczny, budowanie form dialogu pomiędzy biznesem, nauka, kulturą i jednostkami samorządu terytorialnego, promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowych technologii w administracji publicznej, przeciwdziałanie korupcji i nepotyzmowi w jednostkach publicznych, ochrona przyrody , w tym praw zwierząt, promowanie zdrowego stylu życia.


FUNDACJA „ STARY CMENTARZ W ZABRZU”.

Zabrze ul. ks. Piotra Ściegiennego 21 ( 2019)

KRS 0000645129 ( od 2016 r.)

kamil.wloczka@gmail.com

tel. 501.429.628

Celem działania jest prowadzenie działalności w zakresie edukacyjnej, dobroczynności, mającej na celu ochronę materialną i niematerialną oraz rewitalizację cmentarza parafii św. Andrzeja w Zabrzu przy ul. Wolności pomiędzy numerami 196 a 198 oraz ulicami Wolności i Staromiejską. Fundacja może także podejmować działania mające na celu ochronę innych cmentarzy i grobów na terenie RP.


Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Zabrze ul. Wolności 182 pok. 42 – 45

www.fundacjasccs.pl

www.takdlatransplantacji.pl

KRS 0000219230 tel: 722 002 727

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w następujących obszarach:

 • Podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych
 • Prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Wspieranie osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja Techniki Wojskowej – Mała Armia „Grupa Śląsk”

Zabrze ul. Kossaka 31a/2

www.grupaslask.org

info@grupaslask.org

KRS 0000494080 2014

 • Kultywowanie i upowszechnianie historycznego dorobku Oręża Polskiego
 • Popularyzowanie tradycji historii Wojska Polskiego oraz utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych
 • Organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym, w tym uroczystości związanych upamiętnianiem bohaterskich walk na terenie Śląska oraz innych uroczystości narodowych
 • Kształtowanie świadomości obronnej obywateli i upowszechnianie pozytywnego wizerunku żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wychowanie młodzieży w duchu ofiarności szacunku do munduru wojska polskiego
 • Organizacja spotkań z kombatantami i żołnierzami rezerwy oraz służby czynnej
 • Rekonstrukcje dla celów ekspozycyjno-wystawienniczych sprzętu, uzbrojenia i umundurowania wycofywanego z Sił Zbrojnych RP
 • Rozwijanie w młodzieży predyspozycji do służby w Wojsku Polskim
 • Upowszechnienie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form kultury fizycznej i turystyki, wędrówki szlakami wydarzeń historycznych
 • Współpraca z Obroną Cywilną, Policją, Strażą Graniczną, Wojskiem Polskim oraz organizacjami i stowarzyszeniami statutowo wykonującymi swe zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością Państwa
 • Współpraca ze szkołami prowadzącymi klasy i kierunki o profilu wojskowym i policyjnym
 • Wymiana doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi
 • Kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży w środowiskach zagrożonych patologią społeczną
 • Odbudowa i renowacja zabytków techniki wojskowej

Fundacja TEMIDIUM

Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 118, KRS 0000689766 (2017)

 • Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych i pomocy prawniczej w tym za pomocą nowoczesnych technologii,
 • inicjowanie i wspieranie działań służących popularyzacji praw i wolności człowieka i obywatela oraz możliwości ich obrony,
 • promowanie postaw solidarności wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych
 • Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących systemu prawa polskiego i innych państwa
 • Działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa.

FUNDACJA „WALCZ O MARZENIA”

Zabrze, ul. Pułaskiego 17, 2021

KRS 0000900041

biuro@walczomarzenia.pl

Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie opieki i pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej, nauki, edukacji, ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt, promocja i organizacja wolontariatu lokalnego, ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa,


Fundacja Wspierania Kultury „Siódma Prowincja”

Zabrze ul. Wolności 345

KRS 0000451284 2013

Celem fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie, dorosłych artystów, także niepełnosprawnych.


Fundacja Wspierania Szkoły „Nasza Trójka”

Zabrze ul. Henryka Sienkiewicza 33 organizacja pożytku publicznego 2016

KRS 0000397539 2011

Celem fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uczęszczającej do ZSO Nr 11


FUNDACJA WYCHOWANI PRZEZ SZTUKĘ 2019

ul. Objazdowa 19, 41-800 Zabrze

KRS 0000809823

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalanosc na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, dziallność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Fundacja ZWN

Zabrze ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6

KRS 0000676440 2017

 • Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • Działalność na rzecz edukacji o możliwościach przeciwdziałania chorobom
 • Działalność na rzecz szerzenia informacji nt. zdrowego stylu życia.
 • Działalność na rzecz kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności.
 • Działalność w zakresie organizacji podróży zdrowotnych, edukacyjnych i wypoczynku.
 • Działalność związana z niesieniem nieodpłatnie pomocy i wsparcia osobom chorym i w trudnej sytuacji życiowej.
 • Działalność w zakresie rehabilitacji osób.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 • Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 • Działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalność na rzecz promocji kraju za granicą.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 • Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 • Inicjowanie, wspieranie i finansowanie nowatorskich rozwiązań oraz technologii w dziedzinach: leczenie, ochrona praw i wolności osób i dzieci, profilaktyka społeczna.

NADZIEJA – DZIECI

Zabrze ul. Dr Bronisława Hagera 6A tel. 032 375 07 70

KRS 0000040274 2001 OPP od 2014
FUNDACJA@NADZIEJDZIECI.PL

Celem fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem

 • Udzielanie osobom potrzebującym niezbędnej pomocy
 • Finansowanie i organizowanie punktów bezpłatnego żywienia
 • Nieodpłatne udostępnianie placówkom lecznictwa i opieki społecznej niezbędnych leków, odzieży, żywności i wyposażenia
 • Organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wczasów oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci
 • Finansowanie publikacji i akcji szkoleniowych w zakresie pomocy społecznej
 • Finansowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną i pozbawionych domu rodzinnego
 • Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczych
 • Udzielanie materialnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżna z celami fundacji
 • Organizowanie imprez kulturalno-sportowych
 • Finansowanie budowy, rozbudowy lub remontu obiektów, a także zakup nieruchomości z przeznaczeniem dla dzieci upośledzonych (szkoły, przedszkola, ogródki, place zabaw, boiska itp. )
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

„ORGANO PLENO”

Zabrze ul. Mariacka 2a

KRS 0000504487 2014

organopleno@gmail.pl

www.organopleno.pl

 • Wspieranie doskonalenia zawodowego muzyków kościelnych
 • Troska o muzyczne instrumenty kościelne
 • Wspieranie działalności liturgicznej, artystycznej i szkoleniowej muzyków kościelnych
 • Popularyzowanie muzyki i literatury muzycznej
 • Wspieranie badań i dokumentowania dziedzictwa kultury muzycznej
 • Integrowanie środowiska muzyków kościelnych
 • Działalność charytatywna na rzecz twórców kultury

„Piastun – Wyrównywanie Szans”

Zabrze ul. Wolności 293 organizacja pożytku publicznego

KRS 0000292978 2007

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.


„Pokonać cukrzycę”

Zabrze ul. Staropolska 6

KRS 0000261905 2006

Do podstawowych celów działania fundacji należy prowadzenie i wspieranie inicjatyw w zakresie:

 • Zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych
 • Ograniczenia liczby przewlekłych powikłań
 • Zmniejszenia częstotliwości występowania cukrzycy oraz innych schorzeń metabolicznych

„POLSKA FUNDACJA CHARYTATYWNA”

Zabrze, ul. Filipa Słodczyka 7/6 (2017)

KRS 0000697637

Celem fundacji jest prowadzenie działalności dobroczynnej oraz szeroko pojęta pomoc, w tym poprawa warunków higienicznych i bytowych osób potrzebujących wsparcia oraz przeciwdziałanie patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy: dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom z niepełnych rodzin, wychowankom domów dziecka, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, alkoholikom starającym się uwolnić od nałogu, osobom starszym żyjącym w niedostatku, niepełnosprawnym, byłym więźniom, osobom wykluczonym społecznie.

Fundacja dokłada szczególnej troski o to, aby jej pomoc dotarła do wszystkich , którym taka pomoc jest niezbędna, niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia narodowego i etnicznego lub wyznania.


„PRIMUS DZIECIOM”

Zabrze ul. Pułaskiego 9

KRS 0000401449 2011

Celem fundacji jest działalność społeczna oraz charytatywna szczególnie w zakresie opieki, ochrony zdrowia oraz pomocy socjalnej i społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych niedostatkiem oraz rodzin dysfunkcyjnych zwłaszcza udzielania wszelkich form wsparcia i pomocy zapewniające warunki optymalnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz ochrony ich zdrowia.


„RADOSNY PROMYK”

Zabrze ul. Wolności 262

KRS 0000450671 2013

 Celem Fundacji jest pomoc ludziom, w szczególności zaś dzieciom i młodzieży, które dotknięte zostały niepełnosprawnością bądź znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej oraz udzielanie im wsparcia finansowego i pozafinansowego, a także tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju

 Prowadzenie i promowanie działalności w zakresie edukacji

 Prowadzenie i promowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia

 Prowadzenie i promowanie działalności w dziedzinie sportu, kultury i sztuki

 Wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym

 Promocja i organizacja wolontariatu

 Działalność turystyczna

 Pomoc humanitarna


SANFILIPPO

Zabrze ul. Grzegorza Fitelberga 34

KRS 0000620177 2016

Celem fundacji jest wspieranie działalności w zakresie pomocy chorym na mukopolisacharydozę typu III, w tym działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej w tym obszarze oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

Celem fundacji jest również:

 • Pomoc społeczna w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.
 • Działalność charytatywna i dobroczynność.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Promocja, organizacja, wspieranie wolontariatu.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Kultura fizyczna i sport.

SIGNUM VITAE

Zabrze Plac Dworcowy 7

KRS 0000610011 2016

Fundacja ma za cel wspieranie osób wykluczonych ze społeczeństwa lub zagrożonych wykluczeniem i ich bliskich a w szczególności osób chorych, niepełnosprawnych, osieroconych, bezrobotnych, uzależnionych, seniorów zwanych dalej Beneficjentami, w tym poprzez poprawianie ich funkcjonowania we własnych środowiskach, w procesie ich pełniejszej integracji ze społeczeństwem rozumianej jako swobodne uczestnictwo w życiu osobistym i publicznym – zawodowym, kulturalnym, sportowym, religijnym, politycznym, uprawianiu turystyki i w każdym przejawie aktywności nie stojącej w sprzeczności z prawem – na równi z innymi.


„SURGICAL EXCELLENCE FOUNDATION”

Zabrze, ul. Kossaka 36/18

KRS 0000826811 2020

Cel działania organizacji: integracja kadry medycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej, działanie na rzecz aktywizacji zawodowej kadry medycznej, podejmowanie działań na rzecz jakości oraz dostępności opieki medycznej, w tym specjalistycznej opieki zdrowotnej, promowanie innowacyjności w opiece zdrowotnej,


ŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Zabrze ul. Gen. de Gaulle’a 67/2

KRS 0000481338 2013

 • Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wiedzy z zakresu zarządzania i obrotu nieruchomościami
 • Likwidowanie barier społecznych w zakresie braku wiedzy na temat zarządzania i obrotu nieruchomościami
 • Promocja idei wspólnej polityki architektonicznej w zakresie jednego obszaru (dzielnicy, miasta, regionu)
 • Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej i alternatywnych źródeł zasilania ciepłem i energia elektryczną
 • Propagowanie idei technologii domów pasywnych, elektrooszczędnych
 • Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie znaczenia inicjatyw społecznych na podstawowym poziomie samorządu terytorialnego miasta i gminy (Rada Dzielnicy, Rada Miasta)
 • Podnoszenie społecznej świadomości dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie wartości substancji mieszkaniowej i jej walorów architektonicznych
 • Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu zagadnień finansowych możliwości zakupu nieruchomości
 • Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ładu przestrzennego, ochrony praw lokatorów, dodatków mieszkaniowych
 • Szczegółowa pomoc w zrozumieniu zagadnień dotyczących rozliczeń i sprawozdań w zarządzaniu nieruchomościami
 • Wymiana doświadczeń i rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz aktywności społecznej mieszkańców z zagranicznymi samorządami i organizacjami pozarządowymi

ŚLĄSKI INSTYTUT INNOWACJI

Zabrze, ul. Walerego Łukasińskiego 34

KRS 0000732308 (2018)

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Wspieranie rozwoju młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości.
 • Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych osób związanych z oświatą
 • Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych
 • Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji, demokracji, poszanowania odmienności, wolności słowa i tolerancji
 • Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów
 • Stwarzanie warunków rozwoju naukowego i osobowościowego osobom wybierającym jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze nauk prawnych.
 • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup jak mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narazonych na dyskryminację.
 • Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
 • Współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnych celach działania i misji.

ŚWIATŁO NADZIEI”

Zabrze ul. Łowiecka 1/2

KRS 0000356981 2010

 • Pomoc osobom z chorobami układu pokarmowego i moczowo-płciowego
 • Pomoc osobom zakażonym wirusami zapalenia wątroby
 • Pomoc chorym onkologicznie
 • Działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, wsparcie psychologiczne w okresie choroby i leczenia
 • Świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym pomocy w rehabilitacji (społecznej, zawodowej, i leczniczej)
 • Propagowanie pr4ofilaktyki zdrowotnej
 • Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa praw pacjenta i sposobu ich egzekwowania
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Pomoc społeczna
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – szczególnie osób chorych i niepełnosprawnych

„TWÓJ EVEREST”

Zabrze ul. Bytomska 37

KRS 0000513667 2014

Celem fundacji jest wspieranie i inicjowanie wszelkich działań na rzecz dzieci, młodzieży, a także dorosłych i osób starszych w różnych dziedzinach życia społecznego a w szczególności w zakresie:

 • Przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej
 • Inicjowania, wspierania i prowadzenia programów reintegracji społecznej wobec rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Promowania wśród młodych szkolnictwa zawodowego
 • Wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Inicjowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • Turystyki i krajoznawstwa
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji organizacji wolontariatu
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalności profilaktycznych i prozdrowotnych

VADEMECUM”

Zabrze ul. Parkowa 1

KRS 0000526339 2014

 • Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci oraz dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom.
 • Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.
 • Rozwój kultury, nauki, edukacji sportu, turystyki, oświaty i wychowania.
 • Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.
 • Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja.
 • Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy organizowanie wypoczynku.


Bliższych informacji dotyczących działalności w/wym. fundacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Zabrzu ul. Wolności 286 pok. 106 I piętro ( tel. 032 3733450 ).

Widzisz błąd lub brak?
Napisz do nas: cop@um.zabrze.pl