Konsultacja projektu Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

13.07.2021

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 13 lipca 2021 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta Zabrze znajduje się poniżej.

Konsultacje trwają 14 dni kalendarzowych. W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z: Agnieszka Rachubińska, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel.: 32 27 39 794

Dokumenty do pobrania