Konsultacja w sprawie projektu uchwały w sprawie określnie średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2021/2022

21.06.2021

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

przesyłam w załączeniu  ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 21 czerwca 2021 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2021/2022,

z prośbą o zamieszczenie w dniu 21 czerwca 2021 r. na okres 14 dni kalendarzowych na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym.

W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z: Agnieszka Rachubińska, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel.: 32 27 39 794