OGŁOSZENIE dotyczące naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Zabrzu w 2021 roku.

19.10.2020

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji do zgłaszania kandydatów do komisji opiniujących zgłaszane projekty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Osoby wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz przez zgłaszanego kandydata. Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 30 października 2020 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4. 

Czym zajmuje się komisja konkursowa?

Opiniuje ona zgłoszone projekty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy .docx

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Zarządzenia nr 54/WKS/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2016 roku, ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

  1. Organizacja powinna zgłosić kandydata przy pomocy formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, podpisać i dostarczyć w zaklejonej kopercie do Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, najpóźniej do dnia 30.10.2020 r. g. 15:00. W przypadku dostarczenia formularza pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
  2. Każda organizacja może zgłosić jednego przedstawiciela.
  3. Formularz winien być podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie ze statutem lub innym aktem wewnętrznym, regulującym sposób reprezentacji podmiotu.
  4. Formularze nieposiadające czytelnego podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji treści nie będą uwzględnione.
  5. Formularze można pobrać w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00