Mały grant Parafii pw. św. Krzyża

14.08.2020

Wpłynęła oferta Parafii św. Krzyża w Zabrzu na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 14.08.2020 r. do dnia 21.08.2020 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 302, III piętro w terminie do 21.08.2020 r.

Dokumenty do pobrania