KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCEPROJEKTU PN.: „KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR TO DOOR”

06.08.2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCEPROJEKTU PN.: „KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR TO DOOR”

Miasto Zabrze informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door”.

Konsultacje posłużą do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców Miasta w zakresie mobilności oraz pomocy w dostępie do edukacji, aktywności zawodowej i społecznej.

Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door stanowi kluczowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby 
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego 
i z powrotem.

Ankieta zgłaszania potrzeb jest anonimowa, skierowana do osób pełnoletnich mających trudności 
w samodzielnym przemieszczaniu się np. z powodu: ograniczonej sprawności fizycznej -poruszające się przy pomocy chodzików/ kul lub na wózkach inwalidzkich, ograniczonej zdolności do samodzielnej oceny sytuacji (osoby słabowidzące) itp. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz przyczynią się do opracowania diagnozy potrzeb.

Termin i forma przeprowadzania konsultacji społecznych:

Konsultacje rozpoczną się  6 sierpnia 2020 i potrwają do 20 sierpnia 2020 r. i odbywać się będą 
w formie:

–  elektronicznej, ankieta dostępna pod linkiem https://forms.gle/Q6fc6DaMWfHPfseH8

– papierowej, przedkładanych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, II piętro, pok. 201

Za koordynację konsultacji społecznych po stronie Miasta Zabrze odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Zabrzu, tel. 32/ 37 33 435, 
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIETY

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej:

www.pfron.org.pl