Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.07.2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021,

24.07.2020

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

publikujemy ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.07.2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021. 

W załączeniu ogłoszenie oraz projekt uchwały.

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z: Agnieszka Rachubińska, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel.: 32 27 39 794