Mały grant parafii św. Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach

16.07.2020

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej parafii św. Jana i Pawła w Zabrzu- Makoszowach na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 16.07.2020 r. do dnia 23.07.2020 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 23.07. 2020 r.”
W załączniku wysyłam skan oferty

Dokumenty do pobrania