Mały grant – oferta Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie

08.07.2020

Wpłynęła oferta Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie, ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póź.zm.): „Zmień Przyzwyczajenia”.

Uwagi do oferty można wnosić do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 16.07.2020, telefonicznie na nr (32)3733456, lub e-mailowo: zps_sekretariat@um.zabrze.pl