Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.04.2020 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze

30.04.2020

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,publikujemyogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.04.2020 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w których jest realizowany obowiązek szkolny, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

z prośbą o konsultacje na okres 14 dni kalendarzowych.

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z: Agnieszka Rachubińska, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel.: 32 27 39 794

Dokumenty do pobrania