Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze w 2020 roku

03.04.2020

ZARZĄDZENIE NR 235/ZPS/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust 3 w związku z art.11a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz. 1815), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 688, poz.1570, poz. 2020) w związku i uchwałą XIII/171/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze, z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.