Mały Grant Kopalni Kreatywności

06.03.2020

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 41, na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 06.03.2017r. do dnia 14.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wks@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w sekretariacie Wydziału Kontaktów Społecznych, w pokoju 58, w terminie do 14.03.2017 r.

Dokumenty do pobrania