Mały grant – oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie

26.02.2020

Wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 26.02.2020 r. do dnia 04.03.2020 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 04.03.2020 r.