Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” w 2020 roku

14.01.2020

ZARZĄDZENIE NR 12/ZPS/2020
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” w 2020 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z późn. zm.), Uchwały Nr X/117/19 Rady Miasta
Zabrze z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” na lata 2019 – 2021, zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr X/117/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” na lata 2019 – 2021, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.