Mały grant – Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego

26.11.2019

Wpłynęła oferta Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,  pokoju 201, II piętro w terminie do 03.12.2019 r.