Nabór kandydatów do komisji konkursowych

03.10.2019

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących zgłoszone projekty na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Kto może zgłaszać kandydatów? 

Osoby wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Sposób i termin zgłaszania kandydatów 

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu poniżej) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz przez zgłaszanego kandydata.Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 15 października 2019 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4. 

Dokumenty do pobrania