Mały grant Stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni”

11.09.2019

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 11.09.2019r. do dnia 17.09.2019r.

Uwagi do oferty można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 17.09.2019r. w sekretariacie, ul. Wolności 286 pok.201 lub telefonicznie (32) 3733435 oraz sekretariat_zps@um.zabrze.pl