Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie konsultacji uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

10.09.2019

Na podstawie Uchwały nr XI/I/16/15 Rady Miasta Zabrza z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) działające na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców.

Opinie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres:

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, bądź drogą elektroniczną na adres email copzabrze@gmail.com w terminie 14 dni od ogłoszenia, o którym mowa w §3 załącznika do Uchwały nr XI/I16/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r.  Opinie, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.

Opinie powinny zawierać:

1)      nazwę organizacji;

2)      imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;

3)      tytuł projektu prawa miejscowego;

4)      wskazanie miejsca, do którego wnosi się uwagi (paragraf, ustęp, punkt);

5)      prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;

6)      uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w pkt.5;

7)      proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Wyjaśnień udziela i opinie przyjmuje Kornelia Zakowicz, Piotr Litaniuk  tel. 32 271-04-74.

Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu doręczenia opinii.