Mały grant – Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z Wyboru”

23.08.2019

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z Wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 23.08.2019r. do dnia 30.08.2019r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3, w sekretariacie Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, w terminie do dnia 30.08.2019r.).