Mały grant – Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy

05.04.2019

„Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Nasze Miasto Tańczy na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 05.04.2019 r. do dnia 12.04.2019 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 12.04.2019 r.”

Dokumenty do pobrania