Mały grant – Uczniowski Klub Sportowy „Szach Mat Zabrze”

25.03.2019

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szach Mat Zabrze” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 26.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 01.04.2019 r.