Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Zabrzu

13.03.2019

W związku z realizacją ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212 ) od stycznia 2019 r. na terenie Miasta Zabrze darmowa pomoc prawna jest udzielana wg nowych zasad. Oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej jest nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W 2019 r. na terenie Miasta Zabrze nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w następujących punktach zlokalizowanych w poniżej wymienionych lokalach:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16, pokój 219 od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 – 12.00

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16, pokój 219 od poniedziałku do piątku o godz. 12.00 – 16.00

3. Siedziba Programu Aktywności Lokalnej ul. Bytomska 82, sala szkoleniowa nr 1 od poniedziałku do piątku o godz.7.30 – 11.30

4. ** DOM HARCERZA – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, 
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, ul. Wolności 350 a od poniedziałku do piątku o godz. 16.00 – 20.00

5. **Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna 
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego,ul. 3 Maja 93 a poniedziałek, wtorek o godz. 9.00 – 13.00
środa, czwartek o godz. 14.00 – 18.00
piątek  o godz. 11.00 – 15.00

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
1. **Powiatowy Urząd Pracy
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego Pl. Krakowski 9 od poniedziałku do piątku ogodz. 10.00 – 14.00

2. **Dzielnicowy Ośrodek Kultury
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego ul. Dorotki 3 od poniedziałku do piątku o godz. 13.00 – 17.00
 

** zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy zadanie zostało powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert

Podstawowe zasady:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym, 
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
• Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy, 
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej.
• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Zabrza, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Ważne:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 / 37 33 500 telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00