Zielone Czeki’2019

31.01.2019

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi – „Zielonych Czeków”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. „Zielone czeki” to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 22 marca o godzinie 15.30. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 26 kwietnia 2019 roku.

Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo – badawcze,
  • edukacja ekologiczna,
  • szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Zapraszamy do udziału!