Miasto Zabrze realizuje projekt „Pakiet na start”

31.01.2019

Od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2020 roku w naszym mieście realizowany będzie projekt „Pakiet na start”, którego głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze.

W ramach projektu wyłonione zostaną 34 osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, które będą należały do jednej z poniższych grup:
– kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
– osób z niepełnosprawnościami,
– powyżej 50 roku życia,
– długotrwale bezrobotnych,
– o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla uczestników projektu obejmie:

– szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
– jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
– wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies. z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 zł na osobę),
– stypendia szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu,
-zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
– szkolenia i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt „Pakiet na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji udziela:

biuro projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-76,
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30