Mały grant – Uczniowski Klub Sportowy „MAT” Zabrze – Grzybowice: Szachy w Zabrzu

05.09.2018

Wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „MAT” Zabrze – Grzybowice: Szachy w Zabrzu, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 05.09.2018 r. do dnia 12.09.2018 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 12.09.2018 r.