Mały grant – Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z wyboru”

03.09.2018

„Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z wyboru” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 03.09.2018 r do dnia 10.09.2018r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w sekretariacie ZCRP, w terminie do dnia 10.09.2018 r.”