Otwarty konkurs projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2018 roku

10.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 648/WPTS/2018 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz §8 ust. 1 uchwały Nr LII/621/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs projektów na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze w 2018 roku, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić wzór oferty o przyznanie dotacji na projekt z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadzić wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji projektu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadzić wzór umowy o przyznanie dotacji na projekt z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze wraz ze sprawozdaniem z wykonania projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.