Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 3 sierpnia 2018 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze

03.08.2018

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały.

1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 20 sierpnia 2018 r., pisemnie, e-mailem na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wolności 286
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:

1)      nazwę organizacji;

2)      imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;

3)      tytuł projektu uchwały;

4)      wskazania miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt);

5)      prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;

6)      uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w pkt.5;

7)      proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest podinspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tel. 32/373 34 56. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ciągu 30 dni od ich zakończenia.