Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23.07.2018 r. dotyczące konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu oraz nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu

25.07.2018

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektów uchwał:

Projekt uchwały: w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu

Projekt uchwały: w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.