Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.06.2018 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

22.06.2018

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.06.2018 r. dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Opinie należy doręczyć pisemnie lub e-mailem na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Oświaty, ul. Park Hutniczy 8, e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl w terminie 14 od od ogłoszenia.

Wyjaśnień udziela i opinie przyjmuje inspektor Agnieszka Rachubińska, tel. 32 37-33-598.