Mały grant – Polski Związek Niewidomych

06.06.2018

Wpłynęła oferta Polskiego Związku Niewidomych na realizacje zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 06.06.2018 r. do dnia 13.06.2018 r.

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do dnia 13.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania