Mały grant – Parafia św. Jadwigi w Zabrzu

30.05.2018

Wpłynęła oferta parafii św. Jadwigi w Zabrzu: Parafiada 2018 – Zabrze Zaborze, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 31.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r. 

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wpts@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Religi 1, w sekretariacie Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w pokoju 71, w terminie do 06.06.2018 r.